^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)
8 R9 m0 i: R* e+ o
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=583238! p5 }. l6 z8 W  P" ]

* t' J( g; B% ^& z, O
初學者:
4 _  K. \7 W& c) D4 z
0 \- S8 ~! D" r
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
3 }1 X/ Q) d: v2 C, w/ p! M. a. \
*用平既椅子、桌、爐 :
- m0 f: T% R: v( O* V% i5 _8 g不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,) N* F* N1 x5 E( _% E
同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多  j5 K" ~7 m) i  I# i  ?# [9 s
3 q: |$ K( W0 }$ _
所以,買你真正需要既野。3 P( }/ a6 W! b8 T" ^$ X

2 n" u5 q% F& a9 z$ d9 e; m& v; K
6 x% C- N- ]/ ^- _
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!2 [( L9 ^" e2 V5 j

! u$ U6 [& F9 B/ C( r% ~2 V* h3 b2 h  P
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok& B2 l' V, I, Q" L
  `2 P9 N0 S' {8 x) I

3 w% ~" t8 \- h& r. i9 c9 z! Y% ^
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
/ Y3 i# }: b- H( r  i
9 F1 T% B: A, u1 v( CCheese x 90& _/ I9 F9 t+ G
Flour x 80( e7 ]8 U, |- ^& D
Potato x 80
' T* p8 t  h+ k7 cCream x 70
$ |2 a# I& T# H% [, bEgg x 70
! z# S9 a) ^! ~0 h  ESalad x 70' o- C- f) ]& K7 Y, F* n5 D% J/ X% k
Tomato x 704 o4 Y4 F! }/ T, E
Rice x 60& H1 m' r$ g9 P. t( H. a
Beef x 50% J- A7 A7 w! m3 ^
Bread x 50! _# _! h2 l' j( B/ z
Butter x 50; _: R# o, ~  V5 E6 t9 U2 t# F3 R
Bayleaf x 40. j  M. {0 I6 s7 E
Chicken x 404 s6 B8 r* y4 y- |
Sugar x 40
2 z4 r" y! l( B: O2 t8 X4 nTuna x 408 v# i, a" G$ J
Chili x 30
) x. y' |1 o4 F, W0 P) xGarlic x 30
. N" Y$ T, u4 O. |; v$ \, eIcecream x 30
2 u" A. U* M# q; R0 Q7 U  \Leek x 30
/ F6 }& w/ P7 G5 D0 R- @7 tLemon x 30
+ M8 p/ @6 K" NMilk x 30
# Z7 N# Y, }3 COnion x 309 u: b. @3 s) W: N  }# a% W
Pasta x 30
' Z$ I  x( {  i7 e# \, x1 A, tPeas x 30
' |0 o  I# ]& h* qStrawberry x 30
, p7 i0 I% M: H$ PBanana x 20! g3 X2 ~2 K8 n1 G
Bacon x 20
' \: E7 M& _# f6 w. _1 M+ rBasil x 20! k' D8 t- {6 ?. l  G
Beans x 20" o' m# R/ I8 g* B; Y
Carrot x 20
3 b0 w1 J! E$ n- ~$ v4 i9 S+ MChocolate x 20
( ?& e; ^# Z- C+ yKiwi x 20
3 G0 K/ ?0 n) DLamb x 20
8 d1 X/ M; ^- q' aLime x 20
* @6 i. H: D3 B; l5 NLobster x 20$ @* Q9 `9 k* `$ k9 k
Mango x 20
9 l0 o4 W- g, ]! c2 U. jMushroom x 20
9 o: Y: _; |5 r0 ?Pork x 20
; d  t: q. n, [) E8 `/ ZPrawn x 20' }) `6 O: A  q! a, }
Pumpkin x 20# \- P) x$ {2 H9 K' ~
Sausage x 20* B! s/ I8 w4 x/ w
Tofu x 20
5 [5 g5 J6 I' [/ uApple x 10
0 @) w3 e& Z9 y  r" b3 T/ V& d* ^Dragon Fruit x 100 u5 W) r8 f/ p  ?# V4 O5 g
Noodles x 10
6 U! Y- v8 E/ a" `( HPepperoni x 10
" B: ?! E4 I4 z; ]% YPomegranate x 10
' j2 I/ E4 p" D+ t- pSaffron x 10& f! n! h+ H8 {3 m2 ^$ o: K
Sweetcorn x 10


ɵB͡J

高級:3 k7 g  ?; @& Z5 _# e9 N, {  t6 q
. N) i& {; ?$ f# c( F
在得到第8位worker後擴展桌子0 A: D4 G8 E9 A" S8 o. O4 w
! _& c+ o, j8 |3 [' a2 R

; n' T# c- o- N  t
, }% v1 v; l! m8 _( c' a+ D現在你得到更多空間。 使迷宮更大!$ U+ q; |% C) }: v* o' P
  6 y2 y7 S2 L/ \% ?/ q

6 o$ w. ^9 J7 J( K  t* u3 v; q" b. K2 [' P# E0 V
現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?' A! b2 Y2 [& V' L$ L6 s
做一個海島,最佳和最快得到積分和現金
* J" u2 ]8 R( ~4 R" ~
2 ]! g" Q) W& `8 D& D* e9 c0 o4 b; }' }- V' ^( T% ~
  h1 M9 B; x7 h9 C, d; h9 O
海島是什麼意思?  l; K- K7 z. v) w
關於海島的一個講解:- A- k- f& G1 K( o
.................
0 s2 H* W0 n( t7 k9 A0 K5 Z. g4 d
8 I8 W) q( U! V: j' y. {/ \7 V& {$ [
, `2 w' a4 z) O( S3 p1 b在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。

TOP

^C