^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)
% i3 y, {  @: {- p4 k+ _& x
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=5832386 @% ^& w, h6 I/ C/ g0 v/ Z9 ?6 A

0 S" ^% I& f8 ~4 b/ r0 j% R
初學者:
6 a* h3 o1 @1 e( l% g7 s

3 j, [# e' R$ t, P- ?不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
9 c' ~& @. M: @
  L$ t% _2 n0 [. p: }" f. C; l*用平既椅子、桌、爐 :
( {! G1 z: A7 N3 S. v: G' n5 w4 \不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,6 j* T& K$ t4 t) Q" Q/ W
同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多# l$ ]. C2 g; s6 v9 j5 ^  r
% C. W$ Z* v! U4 v: c9 w
所以,買你真正需要既野。
: T  f: r) J) K3 V/ A) v0 Q ) X) e8 X. D, R

7 ^1 N% f' h* ?' x
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
+ Z+ Z* x: P9 |+ G$ D, s
3 Q. t. R: n& k# p
6 ^* q) M; B. [5 [0 y6 j# r
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok# e8 h1 Z' D) M+ I6 m

. A" }8 x" y. x8 r
/ b& ~) U1 A4 b1 C! K& C( f( J* J9 S2 J; l  o( \( A$ c0 q) n
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份0 G9 z4 f% t( J7 A1 D

! u8 P3 I, D8 j( OCheese x 90/ R' Y  s( q: _/ S9 u( e+ d: @
Flour x 80- z7 u- j' z  @" X5 a) z+ }
Potato x 80. X9 L6 C8 s  O6 x9 c# Q1 t
Cream x 706 L. \9 M  r& T2 v  X, L( q* R& A
Egg x 705 p% I+ h; @( G- a# G
Salad x 70& f5 t. f2 X" p9 T- {! @' }
Tomato x 70
4 n# s3 C5 ^9 k" s! T$ Z) T' hRice x 60
* G3 s! r: w2 J' Y: l7 A' R  LBeef x 50
8 O) V6 l, q) g3 d% D2 O4 RBread x 50
9 `6 r& b% a2 |; J7 \1 kButter x 507 _( ]2 M1 a0 t( ~3 w1 g; @
Bayleaf x 40
1 l- x9 {8 q( _3 e# C% B- pChicken x 40% [+ p& H3 H1 Y  S( r5 l
Sugar x 40) i2 q8 G/ l1 w2 p, z+ p* b+ f
Tuna x 406 T, L, }$ S0 C) [9 m
Chili x 30- a; g3 q: o" z! r$ B5 f
Garlic x 305 E- x+ e& s( g
Icecream x 30
' G0 D$ w- c) O" S1 U( ?# @9 OLeek x 300 A- c' f' o$ {1 q
Lemon x 30
2 r7 x, X/ z6 t# v7 ZMilk x 30' B4 O' A6 x* q) }+ n8 C9 I9 ]
Onion x 30
$ C: P, C& o6 kPasta x 30
+ \( M7 U9 C; t& ^- t  l- OPeas x 30( n* t7 {- n' D% A- R( y4 D
Strawberry x 304 a1 R1 r, N# n1 h; G
Banana x 20
2 J" [/ z( P! G6 g4 `; q, RBacon x 20  T' B3 ^3 F5 ]4 C0 u, O% V) v
Basil x 20, k0 a" P1 Y0 h5 N' b: j
Beans x 20  m0 `2 g: r5 Z( Q' V
Carrot x 20
4 `0 ?" m8 o2 h. ?7 o1 Z$ uChocolate x 20
3 x+ V; G0 y# rKiwi x 20
3 m& ?9 a" Y2 h8 A2 P5 JLamb x 20
. H, \! K8 F, C: D. ]4 Y6 GLime x 20  u5 l( m) g( w3 S
Lobster x 204 \9 _/ a. a) o+ X" ^5 Z- o; M) _
Mango x 208 W( v( n% ~) K* ]+ {1 N4 O
Mushroom x 20
- }6 K$ }; d5 c# UPork x 205 i4 L9 N3 C: o) o1 P
Prawn x 20
$ Q: F* p: q. m+ ^' d7 nPumpkin x 20) y" ?3 j4 W. D+ t
Sausage x 20
+ @3 `3 j9 f. v; a  hTofu x 20
/ [: [, @; T5 Y) v1 J3 dApple x 10" G/ ^2 p7 C9 ?2 B+ y3 l- Q7 |. E
Dragon Fruit x 10
0 Q: @& K2 B- M# ]9 GNoodles x 100 A, d7 j4 p4 K. z% c2 d2 {0 g
Pepperoni x 10. b1 f) K  H. N& y/ F  b5 S, Q
Pomegranate x 10
5 l0 D* @) Y2 l+ I2 b5 h$ o9 Z8 rSaffron x 101 h! D: x& O" C7 o0 w
Sweetcorn x 10


ɵB͡J

高級:- {4 M. V% F8 T

% _& f& g* b& x1 ?1 W% p. l! I在得到第8位worker後擴展桌子
$ [* Y  Q% i, p , ^- \+ C, l) P

& c4 s$ A7 V2 I/ A  U# {1 Y: Z1 S$ @+ P! e( g
現在你得到更多空間。 使迷宮更大!
/ h6 h' u+ D2 c# X$ M! z6 Z  * u* W! {5 V* O. U0 O, ~
* h& w+ V. V; D# h2 ^

( b# g2 N& i/ m( j3 r+ r現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?
) ?$ x# s3 A* x做一個海島,最佳和最快得到積分和現金
, W* N/ L$ }6 v3 ^) o; r # Q# f  g1 z/ Z/ e  ]: E" P
/ s# h4 ]- _; L7 o

+ U: `. U# }0 e4 e海島是什麼意思?, |; n7 ^. ^1 C9 L2 c
關於海島的一個講解:& c& h+ M1 p$ @7 j( d
.................2 Q0 y; a" k/ ]8 m2 i; w1 n# A$ h

* Q! ?* d( W  s
: n9 `. P5 N/ i* u4 x在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。

TOP

感謝分享~
- [. c# [$ B* Q( ^my facebook: [email protected]% D8 `# k. H, m9 h
add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

係咪一定要擺廁所?

TOP

4# potter

TOP

^C