^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)
4 O& g" l. y, H9 m* U% S1 p+ M
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=583238
1 B8 k! c' q. \% B- t+ c
6 ~' P6 h$ s! l2 y* q0 G/ R
初學者:

9 O+ e( Z: ^! I; }7 [- `
4 h( t8 d5 A% x, V不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者$ O3 y" p: Z0 e
0 \' q/ n0 n+ }4 |+ v, j
*用平既椅子、桌、爐 :) M$ @8 h8 A1 V8 v: q( Y: E
不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,
7 E! }% a2 u9 J同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多
4 n# v5 b* _, J! L, ~" [7 ~9 ^" b
4 D( h/ d1 o; N所以,買你真正需要既野。
1 ?# x" y% p9 ?3 _; N0 g
/ f9 J( [4 V) N! V4 \; I. P7 s0 k7 X& {. J% V
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
9 a) Y" K( @0 w# ^4 Q) k
$ b. Z2 t5 N- d) F. Y% M) G) a! Z! o
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok
3 E; \) E! P: g& {& x 5 Q+ y, ]/ R( ^% ~' h: ~$ I% A- z

0 o& j! C9 i" t# X5 D+ E, O1 O5 B3 i1 q& V% m0 b5 K
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份7 [) N7 K0 U# B. o6 M
( G4 z. \& C" y! g6 b; I& g4 j3 G
Cheese x 90( y. x% r) o& K
Flour x 80
) L+ k- h8 l$ L/ gPotato x 80
6 }# W9 o0 V+ A* l. H7 wCream x 70
, x# W6 o$ e% p8 uEgg x 70
, O2 ^+ ]2 i9 N- k# R# z- j7 Z4 qSalad x 70( l3 ^+ \, ^# _7 A) b) B+ X
Tomato x 70
" f0 l( b- T1 [9 LRice x 60
/ k, r9 T# ]4 X1 G1 {3 K/ [9 z2 iBeef x 50
+ n1 [, ~7 u6 H0 r( m% EBread x 504 |0 @' ^$ r9 E3 b$ T' U' X
Butter x 50
  `- J: _; [0 ]0 q# YBayleaf x 40) a1 r" q% T) [
Chicken x 40
+ l8 I  @, I* H+ M/ p4 J* @Sugar x 40
0 s8 h# ~3 k# y% z9 _* [Tuna x 40/ x8 c' j7 I. x. t8 C7 ~
Chili x 30* u  t" |7 A, w+ ^/ l4 H% ^, ^
Garlic x 30
* |8 K* Y( l/ M% GIcecream x 30
& t5 K, f" g+ U* f9 Q( iLeek x 30
6 l# T& n8 |; hLemon x 30' o& A4 d2 V. [) C/ u- N8 n
Milk x 30
+ N1 n; B8 o* W3 ?- s: nOnion x 30& v* L, |' Q1 F4 l
Pasta x 30& w* N% x* m4 E4 M, f- J
Peas x 30& c3 P, n: X* b8 v' h5 K) B" V
Strawberry x 30! K0 u5 j: G5 @6 l6 k1 B
Banana x 20
. y1 x5 q/ N" o* d& k# ]+ Q* X. OBacon x 20/ }1 T& ?; F: [" R3 ?0 f
Basil x 20/ [8 ~  K* x! c2 S; e! ~" n" _/ G5 U
Beans x 203 {, ]5 z) t( i2 f
Carrot x 206 p( r7 Q7 P0 Q$ N
Chocolate x 20: j; F/ j: {+ k2 o+ u
Kiwi x 20* P8 e: a% c$ E! e$ F% P: q) |1 g) f
Lamb x 20* |! d/ d& n: U  P
Lime x 20# |1 `' h8 Y% M6 z
Lobster x 204 g/ Q# \- {" q+ p. f* j
Mango x 20
( u5 p$ \) T. gMushroom x 20
4 g- u. _+ _+ ?! p! aPork x 20
/ T6 |& v$ c5 R" W: m. z3 U/ v" LPrawn x 201 s- f1 X* v. F6 I, d
Pumpkin x 20/ `* w% h  J/ O4 S$ w1 i8 J1 W
Sausage x 207 _, f" z/ G0 `2 N( t
Tofu x 20$ T# x* d1 b: v0 E. U# F
Apple x 10
6 Q+ n" h) G% GDragon Fruit x 10
6 @3 I) b$ o& rNoodles x 10
4 L4 M$ G# c. g; {5 sPepperoni x 10
% r% o7 r8 k& J  \Pomegranate x 100 L& u; R, e1 z1 h: u/ [" A
Saffron x 10, n% A: }( u/ N. n6 @3 }/ k
Sweetcorn x 10


ɵB͡J

很不錯,值得鼓勵,。。。) ~! K/ q. ?# f/ c' r
' R% v+ N  @0 `) R* w! H2 K5 b
0 {, {, H$ k  T1 s, f3 d4 ^

  M4 K3 z1 t3 K) ?. \( ~
6 O' E; U+ t- p3 l, {* j
5 o7 ?, H4 X7 z, h- P
7 ~( D% m: @) a: p# e7 a. b8 a6 _- L4 z& t
' B( x: e+ m3 {

+ R2 t- p# b) b; t
/ f3 }1 z# A+ \2 q7 `/ B. Y! C% I+ P3 V/ o% i; r2 i9 f
# `0 w: B3 _; {# G

/ E& Y& ^: k# [: i" O' S" E茵曼女裝茵曼旗艦店茵曼官方網站茵曼

TOP

我是來打醬油的7 \6 Y5 m" N+ }0 E: D# A
0 E1 c( M$ P/ I4 k8 u
7 C9 K$ O& W/ A$ I

5 A& }$ u7 Q9 V/ `9 ~4 }: c0 U( V) |- N

2 F, t8 C: t# Q9 G& U6 p. p! ]* w) c9 ]0 A& M
3 n5 h( P, K! i7 z  A6 x5 x

5 C, G( ~2 X; s3 f2 Y5 t) c  B" d1 E5 d& c! u1 G7 K

) ]: C( ~; Q: A4 T; N! c! o, A; b  f% S
( {6 K) b' U2 G5 t8 X  h% x
( G" r1 j6 u/ U& e; M. O
7 x& n3 I$ _6 B' l7 m

; ?0 L: }' K; _' i8 f4 x% h* _5 ?+ Y% I$ d( ?# o

5 z8 j: ?5 Y2 ^( y( p, l9 j+ U! `6 Z9 E
+ l7 r& J2 o7 C7 Z9 p2 p( ?* i9 T

5 f3 }: C, U. R( Z) c) [' |* Y( z- j6 Z3 @( g& c+ x: \8 d$ S

7 m' A2 t% n& H! }& l6 u! y9 g5 o* {+ T/ M$ g
5 \1 v) @! r* h. {9 I6 b/ B

3 Q* z( d7 ^9 u9 C' a
7 [/ O9 Z  p- _, ]6 u+ }2 e. E4 N/ O; b3 V
9 l6 s6 R0 `+ C. y! T4 j
美白祛痘的方法

TOP

大开眼界。。。哈哈~* ^) h* @1 Z1 l/ A
谢谢分享~

TOP

TOP

^C