^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)
/ \& u% x5 x: x! Q* H2 |
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=5832383 n! x/ n: y/ R" u' T- P
( d  s0 \* V  z' f. ^
初學者:
2 d8 g- a, Y3 t# ]8 _3 {& Y
$ {, K$ `& Z8 a& ]& o1 x
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
0 s/ G  J; D- Y) u5 M: I5 z, B/ S) w- b* Z! V% D
*用平既椅子、桌、爐 :* x0 F5 D' h1 y) I& F
不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,
* }" l' J' y' \; A同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多
8 s9 X% v- X% u; @, Z
1 J9 j/ n7 m/ L# P/ ~所以,買你真正需要既野。, M9 z( I  w0 {

$ s% D, z. N  U; q4 t  T! o* Y8 ~# p, u9 `9 n- J7 L
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
) X1 U! S0 M  p- Z' v : x& {- z' {8 W

9 S- j4 {) ?4 O( f) S! c+ t6 l2 V
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok
, V8 @; g& Y1 s4 _. J. n" {9 c1 W ( B" ^7 O1 ^5 y. x7 Z+ c
" A, v' z( D! U, v2 }
- z+ j' |4 l6 D. y
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
) C  E3 B7 `# h) ~3 C" z/ S1 C) c# m- E
Cheese x 90% f! l7 W; o8 E. K' h8 C+ k
Flour x 80
' {( H6 C& g( S( \* A+ A5 IPotato x 80# h1 S- W! E: y4 h% @$ V
Cream x 70
  F1 l6 A  [! iEgg x 70$ ~0 x; E, V6 h4 |/ L6 ^) `
Salad x 70
2 Z* E0 O/ m4 p: Z0 I9 JTomato x 70
# S6 V( o6 X! h2 f! T4 LRice x 606 J( F! l+ |+ {  K4 V, o2 B
Beef x 50
5 `8 y' D& A. v! U$ G$ E  g# U4 zBread x 50
( g3 e+ l5 r; {8 sButter x 50
$ {: S# h, |1 o# k! f' T1 O$ q( P  jBayleaf x 407 p6 v) U5 D: o( d
Chicken x 40/ g& u7 K% D6 W/ G- i7 H+ w
Sugar x 40- _# D$ J9 `+ r( I% O
Tuna x 40) k% h7 S4 p8 N
Chili x 30& Q& O. L; C+ R, u
Garlic x 30
: u" Y5 _9 u  m6 iIcecream x 30
" n! f- Y* D; v  l" d8 VLeek x 30. {, G+ I  Z1 Z4 ?: W
Lemon x 307 \6 U3 y" S( @
Milk x 30
2 ^8 h- f# H/ sOnion x 30' s3 f! {# g( l+ d( M. E
Pasta x 30! M0 x; K8 t' \8 M9 ~: [$ n' z: B) k
Peas x 305 B0 Z5 j% c8 a/ z
Strawberry x 30
6 K7 N2 |9 x- \; `' B/ s: v2 t) ]+ r, VBanana x 20- k# ~! j( c1 Y: P
Bacon x 20
: b# e6 U* p4 O. a  dBasil x 20
* F4 `  h5 `% j  o( P& ~Beans x 20" T: X& y' H+ e
Carrot x 20$ G( ^8 M  B& |5 `6 l- r
Chocolate x 20/ H4 N+ ^, a( ~) r  B6 b9 Z8 u
Kiwi x 20
  A$ F! k+ f1 T7 {& P* ]: [Lamb x 20
7 P: O1 k6 y# sLime x 20
) b; |% J: x% b+ dLobster x 20+ h- S2 g+ O& s
Mango x 20
4 p5 d+ |) z# K2 R4 Y! ?Mushroom x 20; N, E" X/ I' k  i
Pork x 20
3 l4 ^( V/ X/ NPrawn x 20
& C# x! u7 P) K! o7 P; APumpkin x 20* s' r% ]6 |' ?+ G
Sausage x 20
' Q) X; l& p6 T8 ~# A) x9 T& wTofu x 20
5 A. M! j0 g& k( {, VApple x 10
6 K  A% q4 {' T% cDragon Fruit x 10) s# N$ X+ ~& I' \" ^; R. e
Noodles x 10
; {- F& o- H: o. A* ZPepperoni x 10! U) [3 I; W; J- d
Pomegranate x 10
+ a: F8 U5 Q, S6 T  D3 QSaffron x 104 Y/ \7 F$ \9 F* `3 h
Sweetcorn x 10


ɵB͡J

高級:
" u) {: a+ T) K5 r$ w! g- a2 N, A9 i
在得到第8位worker後擴展桌子
# W; |3 B( B; w' G- s, D
# y3 C% J" `* U( `5 H. w8 y  t/ x& A, v9 v$ M$ D0 d
9 T1 i; `+ C8 i  {* o6 ~# g; q
現在你得到更多空間。 使迷宮更大!
8 m# L$ P! q) ^; B  \$ z  
! u$ @0 l8 w+ I% m0 [5 \5 E
  W! E2 B/ i. }' Y; Z7 K( Q) p: |8 [" Q" [
現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?
* N. T$ B5 F: }6 Z, I% k, J/ A做一個海島,最佳和最快得到積分和現金
) V! M1 l' t9 J) Y ' O. B" f5 P( G" `+ U/ C
1 e4 d% N8 K# Q
) m5 v5 ~# E" H% t* |3 m, u# }
海島是什麼意思?# f: O1 V5 {0 a
關於海島的一個講解:# ?8 ]  O* E: l) F/ h( ~3 s
.................
8 {4 c- V/ A( L9 W+ Z' W9 p) G) v! `
; g; x" l0 r+ P: i3 X7 v' ^5 _4 m
在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。

TOP

感謝分享~
, ]7 C3 `! `) t( }! i' \my facebook: [email protected]
$ v1 y5 b9 M! n+ @& l* \! [$ cadd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

係咪一定要擺廁所?

TOP

4# potter

TOP

^C