^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)" N9 _" x# `# V# V  k
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=583238
! D" d( M% A) g1 H1 N( R) v# o, _/ N0 X- g/ Q- p: W5 L+ S
初學者:
) O5 a* [! m# s' P! G( H
; o' `9 T  I& i" j
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
, Y4 z, }/ c. H; @1 @) G: x! @/ l. ~- Q7 T/ Y/ Y& I; ~+ @
*用平既椅子、桌、爐 :
3 w# ?4 O2 Z# N! u! W. I7 O* L  m不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,
1 d* `2 e. \" N" U! V同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多
% H+ b/ }' \$ N! O" l
2 F7 U* q, l1 O" l所以,買你真正需要既野。' |' S# m# R6 l; t' \
# B% {7 B" [8 {: v- O* L! C0 z

+ j) L5 ~4 L; A8 i% K3 S
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
0 ~, c* {$ K7 B6 [1 ] 9 v: e" E( d9 \

6 p! W# o! L' L1 }& M- R3 T7 k% Y
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok" C- B0 g1 p! p- O7 `" I  n6 X( L
3 X6 N% \) m& A( x. ]% R
3 _- c8 k$ q3 f, N8 o; t6 i6 ?

0 g' i: k& Z) [您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
3 W! M& k. N- `
0 r% q+ a5 z  N* |2 JCheese x 900 ?# ?; [0 y4 f) |- }* A* @- x
Flour x 80( M' D/ m, {7 Y4 K5 G6 l
Potato x 80( [& l. d7 w9 ]! Z
Cream x 70
, H3 b+ B6 @% w# [2 M5 uEgg x 708 O5 R: T# A" Q. p, n3 I5 f# Y0 f
Salad x 70+ ]" C9 o5 T* }$ y/ v' V
Tomato x 70+ `* d( T# n. n7 _& N
Rice x 601 B. _3 U9 @5 t- D
Beef x 50
- m6 {" H! `- V( g: S: P2 p2 P$ }- |1 rBread x 50+ v- |1 f! m. r( r. G* Z" l" Z
Butter x 50
/ B8 O. E7 s/ y6 X  e% i/ YBayleaf x 40
9 @% Q9 R2 o( e- }: jChicken x 40
8 q. j4 C9 k, H6 E3 E* p' b1 ySugar x 401 ]: s4 u, W5 {2 J6 N7 u
Tuna x 40
" h0 H2 C- [! S+ F+ |# ^' RChili x 30
# q) W. ]* O1 ]4 x9 N; y( n  p" j4 U  o# W: |Garlic x 30' o) k1 x" }9 t6 I. t
Icecream x 30/ V, f" @1 Z0 A. j
Leek x 305 O( Z# p9 H9 o! J4 R
Lemon x 30
& @% P1 w# @' SMilk x 30
% u. ]9 \7 r) p6 U1 @) n' K6 oOnion x 30+ j) S! k. P5 J3 J7 a( K: \
Pasta x 30  C! @* O& ]3 q+ A7 K, D
Peas x 30
7 l$ _7 Y( W2 o' LStrawberry x 301 |4 W9 G  N- C  j4 q1 \8 m1 @
Banana x 20
2 {4 r! L7 S& E3 }) b( @, EBacon x 20* M+ R8 x  _# L4 U, T/ r3 b; [
Basil x 200 x3 \1 ~* i' m" y+ s
Beans x 202 \! W5 @0 Y, y- g7 z* \3 c  q
Carrot x 20% W7 d$ o/ H/ A- ]8 i6 }
Chocolate x 20
! l( M3 ]4 X- ~% N9 p4 }, {Kiwi x 20# P8 {2 P+ |' H1 D( r
Lamb x 207 U: l3 j' ~9 H
Lime x 201 i! d: N5 u$ [2 [8 H; C3 x8 r: h
Lobster x 20( j% o" P- A6 v6 L' G  x, B
Mango x 20
4 j& P" I: ~5 `9 j7 K3 XMushroom x 20# i! P" h1 A# p  i
Pork x 20
" I0 J# ?) G/ `& ]+ MPrawn x 20
. K+ W. L5 L2 t& S( [Pumpkin x 20' F% |4 Y4 S6 E# ?. f$ @& M$ a
Sausage x 20
# ?2 B$ A. q. I4 U% uTofu x 20: l+ _' c- |/ E9 R; }- |. k# q
Apple x 10
# ?7 v% d, ?0 u1 U& E' v" I/ n4 DDragon Fruit x 10! O) V# t; g) j4 C  [0 x' ^. n
Noodles x 10' P  d% u3 s% @, o  [, ?5 E( {
Pepperoni x 10
( Q- Z0 _: i+ @4 T" K& O9 W& OPomegranate x 10
2 d% M" Y' t8 }& w6 c1 cSaffron x 10
: X% |$ K' m0 J- KSweetcorn x 10


ɵB͡J

高級:3 b; L- g* H" H
; K) E; L9 a. y
在得到第8位worker後擴展桌子/ C, q' M3 l  m! w+ n

* F0 ~% F7 w+ t3 m6 ~6 A1 r+ W( C  G
# U% o* P, `% G0 {8 N8 b# m
現在你得到更多空間。 使迷宮更大!7 ]  a1 T1 `5 W) L+ ?5 v
  
0 h6 ]% r4 n8 @: n: z% k/ |$ a, {0 |# Q% L6 n( n) N
$ ?2 X/ M: K( j: t' J
現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?% X1 J/ `( j& S+ e' P  m
做一個海島,最佳和最快得到積分和現金
7 K+ ?. K" m( b& p
/ Y: Z2 U) a& M5 R$ s5 Q4 |% y6 ]
/ \# ]" C3 F1 z2 r5 z" t% U. ?, G# H7 t2 j
海島是什麼意思?
6 j# ^: H5 q6 O% m% X: `關於海島的一個講解:
. O+ |- N) l  Z5 e.................' R  g; A+ g' y, R" B/ q

1 s) q: m4 `9 M5 {
0 y: z( M9 |: L! @% Y在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。

TOP

感謝分享~4 B. N4 o% |- {
my facebook: [email protected]' v$ o7 v& l7 M2 j5 R7 T  w
add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

係咪一定要擺廁所?

TOP

4# potter

TOP

^C