^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)7 t" o1 N! I2 T, p
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=583238
+ f" r; M5 z0 l1 S- ^
9 i- f8 _3 i5 d+ {  B" g9 g" v
初學者:
0 `  z0 W( r. W' ^( R) w
' w. M( ^4 U3 Y
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者0 i9 {4 J1 ?0 z6 y3 m( {  @& d

# T$ {4 T) H6 i8 j" S*用平既椅子、桌、爐 :7 s4 ?7 M" Y) B" r/ n
不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,/ `; B* Q9 o- K' r& P
同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多
4 ?/ `! I) b7 J- k4 e% I
" A- N4 [) ?) \所以,買你真正需要既野。
& {" a, v5 c- T7 N + X/ B+ L) |: {! s) |. {6 X' x! @
* I) |5 [& A9 K2 A
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!7 P7 N. d- F/ t9 `  C- q4 g8 T
8 P3 F5 _4 y! F

2 U  ?1 p9 Q; C8 a6 y0 T  r0 _
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok
$ c7 \$ g! F% t2 U, Q
; e% M' s3 c& }2 P+ b
% [, h" ~: q: d. F5 R; C) _* u3 d' Q) l
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
$ K( O; m' f' ?# Z% j! B$ ]$ g, {  X
Cheese x 903 ]5 K3 J$ l2 ^; i: v7 D
Flour x 80
/ L  R- y& C( `/ I3 [- I' SPotato x 80
- w7 @6 a, [  s7 o; XCream x 70) e% `/ ^% x' l" @" u- t6 {' k; n4 P
Egg x 709 B4 H4 o6 Z4 x+ `5 [2 w
Salad x 70( |  I6 {4 I7 A2 G+ @. p9 X2 j
Tomato x 70
% n% c7 K4 M! ~# ]& tRice x 60( f" w5 v' C' X) L0 _" j
Beef x 50
7 u' K5 D% b& {! r. G8 g, EBread x 50- q  w: o4 P7 u9 ~: V
Butter x 50
3 ]  v1 M+ z' ]- Y" c( v- H4 n3 v- mBayleaf x 40( r3 q; B+ K& y; c7 j. Q" H
Chicken x 40
5 i, V9 x& I- t4 \Sugar x 40
" S- N: U, |; ?1 k8 I0 ?Tuna x 40
2 |/ s1 d4 T1 I+ E0 JChili x 30( l; x( Q6 |5 D* g! a
Garlic x 30
9 D% v8 q9 D1 M: _$ R8 H: [; A% QIcecream x 30: V$ y9 k) ~( T: I
Leek x 30; I$ L. Q0 ~3 s; [. `' |
Lemon x 30
- _, U- c; |' b8 H( ZMilk x 30
- _  B) \, O% I* a; I) O4 ~Onion x 30
8 ~% L0 w- m% f1 M  f; `Pasta x 30
1 R9 Q* ^" Z/ c6 E7 `Peas x 30
  p# k  w  ~& D. U. OStrawberry x 300 L( t; f1 V: B. {
Banana x 206 l, \0 j, x7 N" u+ }' e% l) y4 Z
Bacon x 207 F& Z# T' t  f& T, ~
Basil x 20
  z0 |1 R. i9 K3 ~1 H5 x! DBeans x 20
9 z  ?5 V2 M1 \6 PCarrot x 20" H9 G8 h. ], ^+ p/ s0 _& B
Chocolate x 20
2 s! b. w' i4 `! fKiwi x 20  E: L- p( N9 c; `+ p" \. s% H. m2 j
Lamb x 20
# T% f" L# A: i) V, S2 cLime x 20
/ o9 S) h$ s* _# w5 QLobster x 20- A# S1 v! p  c/ R( {
Mango x 201 [- i: C( o% N. g. M
Mushroom x 20: C3 i5 P6 T, }0 o1 i) }: u
Pork x 20% G6 r0 S0 s) K# A; ]& D
Prawn x 20; K$ i" S: `: H' C. n
Pumpkin x 201 k3 x$ }9 Y4 c8 t. q
Sausage x 20
3 ~  Z, W' r- ?1 h0 _; |Tofu x 20
  t1 M+ Q' p" c$ H) d' x  mApple x 10$ q6 W' F: I+ r& l$ \0 U
Dragon Fruit x 10
3 `4 M) O0 `- E" H8 `( T2 ^Noodles x 10+ l, |$ I) B3 N7 r; a# r
Pepperoni x 10
7 \  [) x1 z& l" x. Z( O. QPomegranate x 10' Y; ]1 R9 l6 k/ d/ o: e$ _& w
Saffron x 10- b, b$ V8 n2 |* Y6 l
Sweetcorn x 10


ɵB͡J

高級:9 M1 X/ y8 y4 k+ h' z3 m
  d: j1 s! b1 m1 `9 O- Q
在得到第8位worker後擴展桌子
6 }% S: A7 z0 Z 8 ^( l. X3 ]5 j; ?0 i2 I2 e
) c3 H( T5 h! W! Q3 g# Q5 ?7 F

3 E1 L( P* U9 |3 g9 M8 m/ ]0 K7 H現在你得到更多空間。 使迷宮更大!
( R0 r; @- `$ v! l. B  " e9 [% v+ n" S0 r) \
+ i9 `: z$ P; k6 N* _+ _. a1 @

- i' o1 i5 H& T, E8 |現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?
% D) ~( j0 c& }4 K做一個海島,最佳和最快得到積分和現金$ h& n; e: D4 ~2 k* J- k+ s

2 V8 H0 m% X3 Q* {4 A/ S. `6 W& |; q3 D' O# L/ b* Z

% C4 p9 g0 f/ |- {9 A海島是什麼意思?& l4 Q3 ~0 y2 t6 G0 a  l' `2 c
關於海島的一個講解:" a: c; l# P/ L4 I( Q3 A
.................
: o9 x2 A4 {7 M0 @% X6 ?, ?
' Q: r) g9 S9 F! u
& S& w& P0 K2 U0 A7 [在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。

TOP

感謝分享~7 I$ j9 `- D+ ^7 i
my facebook: [email protected]; C, e- T& m( D8 o
add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

係咪一定要擺廁所?

TOP

4# potter

TOP

^C