^C o

教你如何快速更有技巧地升LV!

еμҥ\M峹 Restaurant, City, 攻略, 升lv, cheat
(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)
! m' S9 m( l- }- R5 H, e
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=583238; [0 F- }7 J$ y( B) e. h/ k% u
- I  m* Q$ m5 `
初學者:
+ i$ m, ^. k  S( U& O
* M9 x: @* G' W" \) r: D5 n' y
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
, k3 x5 k7 j; R! E& C5 }
. S/ O, d, w, [( {: ?9 H' l" m*用平既椅子、桌、爐 :2 W$ j5 I/ g3 p, h. y
不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,, ?9 J/ m$ i0 |$ j
同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多
+ ]6 l: Y" C- w% \' Q1 r& I
9 P0 T. {3 D- f4 a5 I6 J& q所以,買你真正需要既野。
1 G# [# E# B7 B' E  W- E% m 0 n% {: e6 A6 v! h, G- i- K
9 _: P( z! k( O9 h
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
8 l/ B$ j" a! x; t8 f6 ~7 h  n / e) F0 D) m; T5 ?' |1 }

' b% Z& a0 y+ A
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok
- K/ ^# i4 j9 p$ E% m( Z0 w
- l6 `% \- t* |* c  I+ J* I6 D
9 |* ^; q9 V5 _, @0 [  t: P9 e2 {# M6 [2 ~1 m
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
6 [- @+ L& ~, F4 a, o2 R5 A1 }1 F6 j' W: e& l) _" B2 \
Cheese x 90
7 R1 K1 p0 B8 M# f/ ^Flour x 80$ l/ U1 E4 l% D% v
Potato x 80
7 ^+ ?+ d; f7 R* ^2 [0 iCream x 703 z0 S4 O* Q, X6 o% C
Egg x 70: G+ H+ |) V8 u! p2 R
Salad x 70
6 Z2 j& Z7 J8 @5 z/ b: gTomato x 70; h3 v# f. l  ]6 _8 w. Q
Rice x 60
, Q' y: U% u. w  H% K- hBeef x 50; e6 q& _5 |5 a/ G+ Z! c
Bread x 50
* v1 v& U% g( UButter x 50
8 C$ A# J$ l6 uBayleaf x 401 Z4 |, i5 U& G1 h6 P
Chicken x 40( Z" B$ a! u6 e, \, f) G9 c. I
Sugar x 404 X& p" I8 I- e0 U+ `
Tuna x 40
' n6 h/ o7 f5 O! I8 G% `Chili x 30# V. E3 @) z9 M
Garlic x 30- \; c2 ~1 C) v) O2 Q. a  A2 `
Icecream x 30
8 t/ k, @& D9 cLeek x 30
0 z# R: P# H- I3 ~$ Z  @1 BLemon x 30
* r( x. F7 I& x! X; QMilk x 300 z5 U& A6 Z3 `8 H3 u7 E
Onion x 30
) p$ W- n1 W/ y3 k# ~' d! ZPasta x 30, j: m% W% u" T, W% O
Peas x 30
1 ^, M& X4 q" o7 r0 k  cStrawberry x 30
  ]+ P9 K+ z6 L1 PBanana x 20, R: V1 k1 a1 u. k
Bacon x 202 z0 g/ ]! B5 M% P
Basil x 20
& x7 [4 O! t8 L2 ?! ]Beans x 208 I; v: C4 [- q2 h. L
Carrot x 20  q1 J' l. ~" C+ Z
Chocolate x 20
0 I# X7 V9 N' z: c; b3 S5 V' lKiwi x 20) I! V8 V& I$ I) B; y5 X8 J1 T8 _) `
Lamb x 20
1 r$ k0 e4 P* s5 }' {! j, }Lime x 20: ~9 W( l5 ]( I* i0 u0 B
Lobster x 20) n3 L6 \' D) _7 L. c$ g& }- [
Mango x 20
6 n# E( U& o5 P$ w1 ?. @- `+ \$ mMushroom x 20
" B& k, a/ d3 I  XPork x 20
* B# u( t6 {$ ~, N4 y: jPrawn x 20
# m4 X+ D) u0 l( d- sPumpkin x 20* o2 D# n5 V! ]
Sausage x 20  r& E! T! J( o) p
Tofu x 201 i; [& G8 E) l0 f% X( S
Apple x 107 H" j8 C) w+ v, m' F# t7 |
Dragon Fruit x 10
7 I" @0 n2 t9 ]; z4 jNoodles x 10
( I1 @( J' p4 A- E- xPepperoni x 10
4 b: i& b, j& Z9 Z: vPomegranate x 10) u- }: l' Z) C6 e) Z( s( T
Saffron x 10  _4 v7 g+ ?' f4 Y1 u
Sweetcorn x 10


ɵB͡J

很不錯,值得鼓勵,。。。
7 y: t1 X$ c( h! m" e  _- L3 O7 n) h- L) n7 M. B

( H6 q/ O* }: w8 a- Z
; m, N! i9 ~5 \# C) G% q
' @9 S1 I8 e9 T, _0 H. t3 r2 \
: F% Q# J' X. n3 T9 u7 b
% s5 t' p! \; r8 L0 W* D6 Z& A7 K' Q1 X7 {0 R" X

* |) J7 d  `& x/ T7 W( U3 K* {- X+ Q  W; o% k/ r) e

3 n, E+ ^$ b7 G: h
  v5 |' ~" b9 s6 R# Z' O
4 b/ H' a( [; r3 c9 a" ~; V* e. n  i" S8 _  m: k
茵曼女裝茵曼旗艦店茵曼官方網站茵曼

TOP

我是來打醬油的7 f0 n! b# [. h" I8 \
: j2 {, N) J+ {5 B
! ^+ p9 {+ X: N' [( }6 N+ o& N; {1 O

2 |4 h& a& W5 Y
3 `& K+ V8 U% c# c( C/ J0 r9 `4 a; L+ ^# N7 ?4 O
4 c; ^! R8 t3 m" t, d! e
. E. w, i  s; `8 m7 q- @
5 Q' R/ ~& E) E

: n$ w. l# B7 ?  O$ N4 q: o' p+ q* Y+ @8 _# W; {* g

. W( w: D* H/ a" N( u3 d6 ?  C$ M% o" W1 U- u( z
3 q5 Y- e, E7 f# y, C

9 b, d) L8 U# K5 n; h
( B5 k6 h. v0 E* a4 Y" Q% ^8 Q$ F* ^
& r$ |0 e! P5 u$ ]( x1 C
& S3 X& f; E4 W: b8 Y7 _5 i3 d
& l0 i) v$ e  P' B/ n0 _/ f
3 O9 E/ g, r* m# ]9 h; o: \
* T; |. d  G! ~

: y& Z/ }: o* g* z) D$ A7 \: K8 g$ S9 ]3 v' y8 ]+ ^  u

6 n# O5 u9 z8 a9 y
4 ?$ o) C. Z3 e' S$ K. g$ d, e. e4 x/ v% D
' [- q  O4 W6 N2 |5 A2 |, f' c
* m: k: K. v% Y8 A
美白祛痘的方法

TOP

大开眼界。。。哈哈~9 L. o; Q' A, o$ R  F9 l
谢谢分享~

TOP

TOP

^C