^C o

Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位

еμҥ\M峹 Restaurant, City
歡迎有玩的朋友一起討論
2 X& j8 ?1 \3 ]. O$ B: ?/ T& [
& T8 _- I' y. W2 ~2 ][攻略]教你如何快速更有技巧地升LV!/ p, [2 }$ s; y& d6 S) q* A
[攻略]IHOP UHOP對高效率的海島佈局指南
6 ?$ U/ ~1 ^* P- G1 l4 b
' B5 b$ h6 F! R  q% z
Restaurant City「攻略篇」
" W! J( y  b) J. ^
) t! e; B/ e" o. }# _0 Y
Restaurant City Icon說明
- ^" E. o3 o# f% @. z- W( T3 }2 m/ ^' V2 \" ?/ ]( d) I
6 o* ~% U+ `/ |6 L! I* N: u

4 J- x* K. ?' M- c$ l/ A. k0 m% v進入restaurant city後,就會在自己的餐廳出現,上面的工具欄,看那注釋就應該知道是甚麼東西啦吧。
* F/ [9 j1 j  P% F) K1 V1. 出街: 出去外面街道,可以裝飾自己的餐館的外貌,可以探訪朋友,新朋友可以得到材料一件# N' d# `: L- e: D, M+ F2 K0 q% [
2.打扮:就是裝飾自己,花錢的地方; A) c( B) t! M; c+ k" M# D

% ^0 @2 ?) L0 d/ e5 I0 {3.餐館設施:這個很重要,買餐館的設施,而且移動餐館設施也要選這個,寄物品給朋友也是在這里,好的擺設可以加快速度和好評  t' c6 I7 M$ S! ^

: M% U' G4 K4 b* g0 q  L
! D3 [& q) K3 k8 _
4.餐單材料: 可以看自己提供的食物餐單,可以升級,只要儲備好需要的材料,材料可以去跟朋友交換,假如自己需要的材料,記得按一下鎖起來5 ^& S5 R# |& s" X: j' E9 i

* L4 \7 L6 Z8 Y& ^6 E: G
3 ]( q; }2 }" V1 w: U; p$ f# n9 S3 L6 @# f4 a( X. x

) j0 }/ f6 I! p& ~ 升級菜式% Z& D( H/ N, Z0 G. y8 t+ C6 m, V

* O2 }5 G1 ]: g  N$ L8 G菜式級數越高,Gourmet Points 越高! T; I# `4 ^" O; G9 v
& X- w7 P+ T. z. G2 z* E8 M9 E
5.獎項:得獎可以得分和得錢!也是奮斗目標,得獎後獎杯可以做裝飾
( a( W! b/ g' [0 _/ \6.信息: 收發信息
2 ~4 d5 ?) ]6 I5 ?' ~7.雇員:看自己可以聘請多少個員工
! ?; c% k8 F6 S7 R& w* a9 `* d/ t6 `7 |/ \4 z( y! A
(資料來源: http://www.rockfu.net/blog/2009/03/24/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%ba%8c/)
5 I" }- V6 q# ?& b. X) P. G
餐廳里面的情況$ D+ b3 n. V3 @: D
  Z3 D5 h1 w& `. e
餐廳的顧客可以增加收入,所以要吸引更加多的顧客,歡迎度不可以低,所以要了解顧客的感受。* ?3 e9 p2 M; w: V. G$ v( _: L
這個圖表示不夠座位5 _: h# T  t- e" B2 e
等侯時間太長,會扣歡迎度
' w3 Z. J" ^. T: _+ X3 |6 v餐臺的不干凈,說明不夠waiter收拾
: F* S* a0 a& Z* [8 Y/ {8 D有垃圾在地面,不干凈
/ |- s: S9 I8 l  C4 @- k" S5 S
9 e+ a! W' ~2 l' j$ W* _. u! g! t
有這個圖出現就扣歡迎度
/ D- O( f0 U! ^: e& C) u8 q6 X1 K滿意,會增加歡迎度
& H+ H' w* y+ r& v) {  B  c3 K歡迎度越高,來的人就越多…不過要小心自己的員工能否應付,適當增加或減少位子,最高值為50
7 l8 ~  f7 B) p8 `% s2 a7 o7 {
3 Q+ G, O  E! |
當你見到這情況,說明你要給員工休息,或給食物,這情況大多發生在下線後再上線,所以建議你還是把你的門收起來,這樣他們就可以休息,而且歡迎度不會減
: `( E6 Z% F( f$ F# J0 q貴的爐子速度其實和便宜的差不多,所以開始沒錢不用買那麼貴的爐,而且盡量縮小座位和爐的距離,這樣waiter清理和上菜速度都快,可以賺錢增加歡迎度。 寧愿不夠位,也不要讓顧客不滿意,所以座位不能擺太多,要衡量自己的速度,高的歡迎度,日後自然多人光顧。
9 D" W5 `, X4 b. n9 ?1 O( j* H' K$ s集中升級一個菜式,分數會加得很快,因為每升一級,會加0.2分數,而且有機會出現2分,比起升其他菜式,還不如升級基本的菜式,升到10lv吧,還是快快跟朋友換材料,快速升級。
. `8 x4 P& B% a+ w( P3 e
% q, `' n* s0 [. M, e, I/ \(資料來源:
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/25/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%b8%89/)
0 ^+ `, y" x& I) l- R/ [( T9 k! V5 |# S* Q/ h3 @
有幾多Level?! ~) U3 F: q; v- o
( X# K6 a% R% t- U  p. n# C
儲夠分數就可以升呢, 到底有幾多Level呢? 幾時先可以請多d人?. p) I  F; @% v* v7 y5 Z
8 g* O, H$ M9 c, `: T8 V
目前Restaurant City的最高級數只有27級# w  i  |0 S' e7 j6 `

' `1 V' T$ d9 x: p/ b
Level 14 g0 v' I8 a1 q
條件:分數達501 z6 ?( R7 b  M& @
報酬:獲2000獎金
Level 2
2 Y8 A) U" ]  W8 I- i% a條件:分數達70
: q7 C5 e5 B& Z5 s/ U$ w. W9 K+ l5 k報酬:獲300獎金,可聘第三位員工

5 i8 H7 g+ W1 j: \9 \( YLevel 3
: ?4 w! b2 A0 }條件:分數達100" [9 u/ L2 E) F7 f4 X
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
/ X# v) ~! E* S& X8 d% T
Level 4
: P7 w$ e* D0 D9 }# c條件:分數達200
& i/ R* F7 D; ^( a' b! p& B報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
/ {) r7 c( l9 ?8 {- y0 f
Level 5
4 x/ }" Z; x4 K: Y/ V4 F2 l1 R6 a條件:分數達500
3 k+ k! r) _; `. k% L, D報酬:獲300獎金,可聘第四位員工
- O4 n7 y2 ^7 R! m7 d
Level 6
5 u- y0 @7 ~. [3 g% b條件:分數達1000
. @2 c5 s/ G+ a6 H5 B" W# ]報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

; Q, y( Y) e/ X0 J% lLevel 7, P. a' ]; @1 L6 x
條件:分數達2000
' H$ B% Z) ^* Y報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
( K4 b1 B& `* n$ {9 W9 f0 w0 H
Level 8
0 x- H; i+ N6 i7 q/ i0 K條件:分數達4000% l6 q3 u% h, h( F
報酬:獲300獎金,可聘第五位員工

: z4 Y- T' s7 G9 g4 M' `) pLevel 9- ?' h' {7 O3 E7 T& P& g+ c4 n
條件:分數達6000' u0 b# X0 h" g
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

: P6 ]4 a0 A' l0 M5 s& W2 P% ELevel 10* N8 D, k4 j8 e( l
條件:分數達8000# B  k' q* u! F: P' r2 m
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
- M( Q. D5 g+ J- ~
Level 11
3 \8 N' g) L! j6 x: h, d條件:分數達100004 u1 L) G9 ?! @' W
報酬:獲300獎金,可聘第六位員工

, {+ n; Z8 ~& Q: L5 [3 n6 y$ \Level 12
! V! {% e, Q" o  ^條件:分數達14000
( ~5 |. V1 w9 A& s$ X. d% ^報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
; w6 |: W9 m' M& O
Level 13- R2 P3 z* B9 o, ^, w
條件:分數達18000. ~7 J/ M4 E" |' s
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

( l+ b2 b. `3 i# [% ?1 qLevel 14* ^. }0 T' q7 M/ G
條件:分數達22000
2 D3 N" d8 |0 T+ P報酬:獲300獎金,可聘第七位員工
# t. E' Z; w/ [" X. z* O
Level 15* E6 ^4 q% S3 J% g
條件:分數達30000, g7 x& S+ p9 g2 a4 k  i( t6 t
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 u, u- a9 M* ]: \
Level 16
. C9 ]! _- |  h7 G, S條件:分數達38000
, l9 ~8 H' y5 ^: N8 S/ J* L- @& L報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
- n& F: U! ^- ?  B$ [# ~% Y  X: j
Level 17( Q: o, Q! ?, J4 b7 v
條件:分數達460004 z) Q: Q4 I: G6 o! X) h0 @8 ~
報酬:獲300獎金,可聘第八位員工
$ e; o+ E; i  {1 g4 b9 G: o
Level 18
0 g/ o! J. k/ j8 y* j6 F3 h& _條件:分數達58000* y+ r4 b' G. d* g% n
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
* a& f8 Z# _& K1 E* x
Level 19  P0 P6 x( ^: y& e5 i, `% r
條件:分數達70000# I) ]4 K. p$ C9 B, q' u4 H
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
6 ~/ h" C& ^* k& ]; j+ S3 d1 d
Level 20
. t- _9 e. K! M. {3 a條件:分數達860003 g" P1 n  y. a$ |* r! ~
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

1 S) d7 C6 w/ c  v, r( o( DLevel 21) e6 s$ a/ |4 n& f$ Y/ Q" K
條件:分數達102000( X+ h4 G$ |4 V+ W+ G4 o
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

0 Q$ S% q) H, S  }Level 22
6 d* o4 v$ x5 W# C2 ]條件:分數達122000
9 D( ^- e) [# H( T; t報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

+ q, k. x5 G: ^+ }* _# aLevel 23( h" X& a1 f0 L
條件:分數達142000
2 ^" i" T9 [$ b7 \; m: c. b報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

( n7 U3 V3 f% Z4 T5 x9 v" |Level 24, {3 W4 G  n: z! y* i& H  N% A$ O
條件:分數達166000) y/ m1 ?8 c; c# E( j5 i
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 G* I" r) @- M# M- d- M
Level 25
, ~  A, s1 i4 R6 W$ p  t條件:分數達1900005 ?6 m& I2 N( p& t! [
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
: f$ G% ?& u2 `/ x5 l% N
Level 268 p& A0 w" d7 e7 ^) |
條件:分數達218000
2 c/ c* b% B+ p" S) x報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
# s  i3 r: H2 l
Level 27
* _7 o! F+ s+ X' A! q7 M. i條件:分數達2460008 j6 b2 s5 U: T7 A
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

5 B3 G9 Q) {* ]( u  s3 F. y. b
' `0 ^1 \: J: a2 l- O: W, p
) M" \8 Z& k' y! h8 U
往上還有更多的level, 官網稍後才公佈
4 H! D! I! `; Z; _3 \( f2 n  \: R: o- _" Z
9 B) S0 I5 C3 }4 f8 |7 {# h9 E4 ^
3 l. o: [$ n7 d) x7 M2 K- l8 s
+ D5 \2 @, o) Y4 ^" [: n* a
Food Quiz 問題與答案
5 g3 b) g5 Y7 f6 [, ^
6 M5 q7 n; u7 a2 e% v* u& D  q


  X  v  g( O, g" F5 f& _4 _7 |每日都有個Food Quiz, 答中左就可獲得一個食材
+ W* Q/ _. p! k  c$ A5 e* j4 ]; S, A但係Food Quiz的問題好深...而且又係英文, 所以就算3選1都唔係咁易答中
% k' h; y7 H' n# Y1 d) D# h網上搵到問題與答案的link, 只要你眼明手快, 利用10秒時間search出答案0 s+ q: u  ]* ~" g5 G' E
食材便可袋袋平安, 不過...10秒好像不夠的~_~"1 g4 w! N. g3 }- U& c0 O0 I
以下兩條links都有問題與答案
" A& I( L1 n$ X, Chttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=5291503 \: X+ Z4 S1 J2 A
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/26/restaurant-city-tips-4/
1 [/ R5 x. ]- S2 q+ \8 z0 y' V6 |
2 c  }8 H6 d/ C
最有效率的餐廳排位0 ]& _/ j# S% y- d; A6 m& q

! Z* h+ K; A, D因為人手有限, 所以為左賺多d錢, 餐廳排位要排得夠醒目!$ k( Q* f8 b- p) B% I$ W/ ?# H- [& Y
不能太多, 亦不能太少~8 X2 I% O$ p/ C5 z) @" B
以下條link非常有用! 順利幫我將人氣值升至50, 哈~( N9 x1 T# l0 d! T' l8 |
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=534672

& T& {9 {' H/ r8 m, [; ^6 O" S+ Q  M
1 Cook, 1 Waiter* B; _+ \5 p1 w! k' m
& i0 v; q( x! N( M  k
9 q2 A! [& q5 M0 V/ ~( ]4 C0 V  N
2 Cooks, 1 Waiter2 s% D, p7 b  X' V4 Y) w
# Q3 H" c3 ~  y4 r
- e6 T' S4 T7 o+ ^5 A
3 Cooks, 1 Waiter & 3 Cooks, 2 Waiters% L5 I" |3 A2 N4 T. h

7 ]* W# F/ \0 X2 L$ h. u
  W5 `7 I' x2 B9 a4 Cooks, 2 Waiters
/ ^7 r7 O/ L3 w/ Q: \0 y. [4 b! r2 a$ N/ L, T
' G" e; h; p- Y" h' E  W. {
5 Cooks, 2 Waiters9 _2 G) X4 R- @6 Z# U+ U9 W
! n2 f1 x5 I+ L' a/ G

7 Z1 n8 V! _9 R「升呢」有用小Tips
" v! |0 Q  j" j) Y" ]  ]3 X5 A2 t
7 Y1 }' j$ O3 g& g1 ^, K  |4 @( }+ i以下是官網的心得) S3 [: _* P* k8 ^3 v& k1 i

% G' a; H8 @7 O: Z% }, AUSEFUL TIPS AND FACTS( v+ J9 v' x5 p  L4 O
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=524942
& e; s8 R+ }; r7 K9 P0 d* L+ _2 W1 g
5 j+ d1 A) ]0 ~3 \5 V- Q6 f不過有d o岩, 有d 唔o岩,憑我個人經驗,總結出以下少少心得和大家分享∼
8 p" Z8 {* b+ Y  m( `; r# d! t
% ~& a, s, b% y; I4 b  D# h! x/ [5 H1. 永遠唔好關閉你的餐廳,因為收鋪會少左3小時賺錢機會。如果d員工會累到死晒,但係一件三文治就可以回復100%能量!條數計落都係值的∼
+ W  f, p& a0 y# Z* X) _6 L* s3 `5 m7 V; P7 T
2. 集中 level up 1 starter 1 main and 1 dessert,因為不斷開新菜式,對加分是沒有幫助的,反而分薄左其他菜式升級的機會。
, }6 t/ Y6 b) Q5 h3 ~. u' f/ u. v" k) M- B  q
3. 不要選擇有cream的菜式,因為太多菜式需要用cream,所以cream會時常缺貨,減低你level up的速度。1 Y: p: w  C. S+ A7 n, R# T
9 R! l2 Y2 i) d, N) m- i
4. 嘗試選擇少d星星o既食材做菜式. 例如:  "lime (1星) + milk (2星) + mango(3星)" 做甜品。冇cream,同埋3樣食材都好容易搵到。(dessert的食材最佳配搭)
. w5 r% Z& d4 ~8 v5 {) m
4 N; u; D' @3 i7 O5. 參考以上的table排位
* X8 t9 b$ `2 A/ @0 s; }6 p* d5 X0 X" z7 Q, I* m
6. 當你員工能量低過 90%,餵佢地飲水,因為開心度直接影響工作效率。% x. {: v1 U. T9 {  x

1 y3 Y+ i7 a6 u  }, G7 a5 D7. 如果想換過請第2個員工,請你用盡佢地到0%,因為炒一個人要俾200蚊佢,重新請一個之後又有100%能量,果200蚊你就當買左件三文治。( `6 f$ A3 ]+ w* Y$ d, ~/ h8 P

; @1 R+ W3 e: }( M8.不斷開新account自己換食材俾自己(這個方法有d奸,但都不失為一個方法),開一個新account有 salad+tomato+egg,所以一個新account可以level up第一個starter菜式,開 9個account,你starter的菜式就可以level up到第10級。
(starter的食材最佳配搭)
1 J0 ^  o( y+ P' w) Q; ~* B* A! x9 l0 l5 K7 c' b) d
9. 經驗值會隨著菜式level up而加多d。; j; C$ i% U' }. }+ i2 B" u
5 \( D7 f0 V8 d3 i+ A  y( V
10.
For main dish,選擇salad+bread+egg。因為新account已經有 salad & egg,你只需要尋找 bread。而bread 只是兩粒星,同埋都唔難搵。(main的食材最佳配搭)


ɵB͡J

看貼不回貼 都什么習慣呀?
. I- E+ r' Z; @3 K: L1 m4 j9 ~& R  }$ H# A
% e2 u1 H8 d6 ]: d' D/ Q

/ F% D% E- _6 J3 _" n- E- t& {+ V% m0 B4 ^; W

5 t! B8 y- {1 T9 v3 j! D
. N) E. A: x7 ?1 P* d
0 J9 a7 N& B. J& O/ ]
; d; f7 O0 C( w" e
4 \  g' e1 i: Q
: H& o' D6 |8 S3 u
' F1 @' k# M/ O+ f  L: a) F+ Y: R1 ~9 V

; |3 N4 O4 C% \2 s: F9 K$ k/ I
5 y) E; V& b1 p& N0 N  G& G, H# e2 |: x8 s. Z  [8 E  f- ?1 n5 f

; ~% J; ^. t! I% W: d* x0 y; F" a/ D7 H2 I4 ]2 @% J& C6 U, f
$ A. F8 i* I- I1 y7 Q
6 Y( Q+ a" u7 _+ V8 O1 X' d
# m6 E8 n& F2 k+ w
) }  H- z% _- H9 B  {
/ l: o4 O6 C4 a' T' x
1 |' L# b' U  O& s& N
; L2 |; ?3 H1 \% {8 V

; ^" R$ A1 R# s  _9 A' r7 d9 X% z4 E  F8 c: Y

* z; f7 Y6 F5 u! O! @. h) ?; R6 \$ K' S1 ]
防輻射肚兜

TOP

TOP

受益匪淺,感謝大大,+ N( K. f' Q7 y

( S$ o/ k* m; K- _% Y* l4 o# K; O6 [1 ]" C- g
- E* U$ l: e/ m- B/ {% N! Z* \% ~
墨西哥灣封住漏油點 巴西新法禁止打孩子 中國網上日本假貨氾濫 體型影響記憶力 印男子為100盧吞毒蛇 奧巴馬的女兒參加夏令營

TOP

多謝 thank you good

TOP

^C