^C o

Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位

еμҥ\M峹 Restaurant, City
歡迎有玩的朋友一起討論: v6 ~# i: }  P3 q5 k
$ P6 r* z1 Z( u; D
[攻略]教你如何快速更有技巧地升LV!
+ a$ m! o6 }: f, |/ B7 I* _[攻略]IHOP UHOP對高效率的海島佈局指南
) `: T, ]3 ~/ t1 V* n. _5 v2 \
" i0 Q: H8 A- k, J, B: ~. V9 a1 l5 j
Restaurant City「攻略篇」

/ A8 a; @" U' C  K3 a: J/ o9 B
0 c8 j1 J' X$ O+ z+ P; ^1 @Restaurant City Icon說明
* a: }: h! ^2 z- y! p, g. p) L5 B' W6 l! O. e9 j/ h) d9 v

" c- E* f, ]" z2 r! h. f0 Z3 p  A. N  _+ S" g" A: R; P: k- {) _; V
進入restaurant city後,就會在自己的餐廳出現,上面的工具欄,看那注釋就應該知道是甚麼東西啦吧。
7 a5 k$ t% `2 H: b( V6 I# i1. 出街: 出去外面街道,可以裝飾自己的餐館的外貌,可以探訪朋友,新朋友可以得到材料一件
7 \9 ]4 s: a# L( Z( A, x2.打扮:就是裝飾自己,花錢的地方
/ y* ~- m' U0 _/ n  ~* C& h4 w! W
+ T1 m7 {" L4 O6 ^: ~7 P" w
3.餐館設施:這個很重要,買餐館的設施,而且移動餐館設施也要選這個,寄物品給朋友也是在這里,好的擺設可以加快速度和好評
$ H# _0 ~6 C( F% W/ I
" F3 i" N; f$ b8 u
6 _/ h" A: S( |6 r2 |3 @
4.餐單材料: 可以看自己提供的食物餐單,可以升級,只要儲備好需要的材料,材料可以去跟朋友交換,假如自己需要的材料,記得按一下鎖起來' `0 m" b2 j8 ^2 S  }

) T; ^0 v& }! |  e: ^
+ x' ]! R& x2 ^' g* Q- `3 P, S+ _! {& R. j1 X1 t

2 g& o) A* b' ^; r 升級菜式
' b8 |: ~& r4 s; V. B1 v& S8 Z- f% G" o9 C8 s# F
菜式級數越高,Gourmet Points 越高
4 D# W) Z, B& E
# M% M  z; g, u
5.獎項:得獎可以得分和得錢!也是奮斗目標,得獎後獎杯可以做裝飾
! @7 Z: o- ~) T6.信息: 收發信息
( ?6 a1 z3 S) \7.雇員:看自己可以聘請多少個員工' s" M9 s6 @6 _) _+ ]" H" z( H

9 W2 W: H; {" l8 K0 ]: W. \(資料來源: http://www.rockfu.net/blog/2009/03/24/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%ba%8c/)

, U5 {: `* d" C3 G% L  X7 {, w餐廳里面的情況
$ R% i7 P5 {2 h/ x# ~
1 S2 q6 C( j% f4 K
餐廳的顧客可以增加收入,所以要吸引更加多的顧客,歡迎度不可以低,所以要了解顧客的感受。
# A0 V/ i1 Y( {2 S' _3 Z4 J 這個圖表示不夠座位
# f8 A; h+ Q; N. t3 M等侯時間太長,會扣歡迎度
0 k. X: q& p: f餐臺的不干凈,說明不夠waiter收拾
5 E! K9 g, G/ Z. N: Z有垃圾在地面,不干凈/ l0 `7 Y5 q' z, ~0 U  i" _2 `( g

  r! E; Y* a5 V, p有這個圖出現就扣歡迎度! ?, A. s7 L4 ~+ ]
滿意,會增加歡迎度+ p% z. D5 R1 f) t- A
歡迎度越高,來的人就越多…不過要小心自己的員工能否應付,適當增加或減少位子,最高值為50( N1 W: P) ^6 E- W
7 Q: n1 D6 a6 p8 X4 i6 o2 |
當你見到這情況,說明你要給員工休息,或給食物,這情況大多發生在下線後再上線,所以建議你還是把你的門收起來,這樣他們就可以休息,而且歡迎度不會減
; W- I; ?" ~& \# }# [; E貴的爐子速度其實和便宜的差不多,所以開始沒錢不用買那麼貴的爐,而且盡量縮小座位和爐的距離,這樣waiter清理和上菜速度都快,可以賺錢增加歡迎度。 寧愿不夠位,也不要讓顧客不滿意,所以座位不能擺太多,要衡量自己的速度,高的歡迎度,日後自然多人光顧。
7 \' K1 i1 R! j. N, E8 _集中升級一個菜式,分數會加得很快,因為每升一級,會加0.2分數,而且有機會出現2分,比起升其他菜式,還不如升級基本的菜式,升到10lv吧,還是快快跟朋友換材料,快速升級。
6 B) d: K/ \3 V- G; J: C$ M5 N2 v% a
(資料來源:
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/25/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%b8%89/)
2 d4 \8 x6 M1 A0 C' K+ i) h' p" G# p1 R0 C9 G
有幾多Level?. U9 B0 E* ?& X9 G3 `/ Q

" ?0 `$ ]% L8 d1 A儲夠分數就可以升呢, 到底有幾多Level呢? 幾時先可以請多d人?0 R4 l% W. D  M, j% k1 l  @! S# a3 D
: l- W/ y/ ^) Z' ~* O: D
目前Restaurant City的最高級數只有27級; H+ G/ I: o! u  o6 W
; ~0 f6 \) y0 ]! z+ I4 y
Level 1
' N5 k) ?0 l- z7 b+ i4 T9 K條件:分數達50. d" w6 U. m+ w4 i/ Y5 s
報酬:獲2000獎金
Level 24 O3 X2 _! ~6 Y
條件:分數達70
" l$ u( ~$ Y# G0 @' F: H8 v報酬:獲300獎金,可聘第三位員工

1 w7 `; p7 I  ^& s: ]" ALevel 3
: Z! i4 x2 |2 F1 [# |7 @6 d; a條件:分數達100
* Y+ E" y6 n; A! l8 `1 K: N報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
3 O- M' M0 P' t* P, `( M+ X- |
Level 4
0 I+ l( X" q: A' X: X. l& `條件:分數達2001 r: t" l) J8 W1 G* C8 q
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
  x& Y) Y, r" ^' s
Level 5
0 r7 [: w1 \/ U- q1 ?9 R條件:分數達500  Y- X8 v0 X( d/ f: E0 y5 D. A
報酬:獲300獎金,可聘第四位員工

1 p& F3 ?& N- p% K- d* u' ?, iLevel 6- a+ h' o. o! t: ~
條件:分數達1000
+ \' R2 A0 K. C報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
: h9 S& i& E% V- i# O; ^. p2 Q
Level 7
; p" w# J7 a) A8 U( n7 [條件:分數達2000" f+ m4 }( ^' [) g5 S
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
1 Z: I" g# H; k% U+ b
Level 84 ~- r4 ?  s. q8 D' K
條件:分數達4000
; u4 J7 Q0 h  }( U報酬:獲300獎金,可聘第五位員工
$ z" L/ k8 O- ~& W
Level 9
5 A* A# s2 E! N0 V* d, u3 C9 r條件:分數達6000
7 w, P* \( Z4 w8 `% ~0 U報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

& m/ k$ w' b- bLevel 10
  F  e9 `( O4 N" |. l  s條件:分數達8000
( I/ z4 O( E6 |4 Q1 [$ |報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

0 f7 ?* w* Y) o( u  F% {Level 11
7 U. K, S" X# L; D7 P條件:分數達100000 c  ]* d3 H( `! h& c; F; ?
報酬:獲300獎金,可聘第六位員工

+ H7 F4 z: O$ e  z0 U- H7 q( JLevel 12
5 S; N# H$ S& e5 D* ^+ ]條件:分數達14000
5 R9 c. }0 O# I( m7 Q6 n" d. Z7 f報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

  R% O; l% f# x- P6 BLevel 13
4 v8 m) z* L, }: O1 T  `+ B. U條件:分數達18000
/ O; G( L9 T: D6 A  w1 w+ q/ I報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

: L' @: U$ A) e" E  m0 `, Z# \& VLevel 14: y) D( J5 E( ^- N+ O. v+ z: n
條件:分數達22000
* x3 I$ Q8 O+ d& e6 F報酬:獲300獎金,可聘第七位員工

; B9 C+ l$ A' C2 ~6 N6 uLevel 15
; q' H+ g% G  l條件:分數達30000
, x/ r" j% c+ c8 \6 ^! ~報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

) i3 o- k7 x) s: c" \Level 162 h9 ^) O. A! y8 e
條件:分數達38000) G1 `0 k$ m( @5 W$ S  x8 ~
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

: G" r! F9 A0 VLevel 17& m$ \+ A- }) Y5 a4 K1 `  f7 ~. G
條件:分數達46000" h. Z9 g3 v5 {! x
報酬:獲300獎金,可聘第八位員工
& E% u6 U4 N2 ^- i; s! C$ W: I
Level 18
( v  Y+ p4 U2 j$ `$ d條件:分數達58000
: Z- C6 o, s# d2 |. J& a報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

0 ^, u$ T5 d$ {: P7 k1 Z, N! OLevel 19
' E  v$ R/ Y8 g( Z# Z  N5 c條件:分數達70000
& V3 U' F5 h( @9 U% ]報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

& a$ P# D7 r0 r- o1 b% rLevel 20
6 T3 D. c' g, {3 S1 q+ I5 L條件:分數達860002 i5 ?5 {0 T4 }- a
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
! R- `* [- ~! g4 ]) Y$ N4 F9 d0 ~
Level 21% s' O6 v: P% B: i" D7 o
條件:分數達102000
3 G; k2 Z* O) y報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

" S0 }3 ^: w, m: B+ U2 DLevel 22
  N1 T7 u5 l/ t條件:分數達122000
' I% g; f/ a3 l0 o$ L報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

3 H% x2 p. H4 ?* {" Q+ gLevel 23
" Y% H5 g6 C; b! O7 H條件:分數達1420008 `8 Z; `3 K7 X( G" h( K
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

3 `) K4 }4 l/ R5 GLevel 24
4 Z7 J% I. ~" G  [& _7 x! w條件:分數達166000
1 R* B+ ?& g6 L9 m報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

& d3 U, ~- Z+ ^  j7 TLevel 251 _# q  }8 [3 i0 w0 ]2 a
條件:分數達190000/ |# C! I5 H  o8 o& j3 s7 x
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
# h+ ?+ r  ~" y: J
Level 263 O  M9 ~# `6 `$ T2 r8 n) P
條件:分數達218000. |3 z+ _- |& w0 F/ ?9 |0 d
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
- O* q* H! |6 p2 j  T& T
Level 270 ]; u6 ]3 [, i7 x# [: R" o3 k
條件:分數達246000& L) p  H; X& t! r7 I* a7 L
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

# \  w& K* N/ B4 M' _2 Y9 I" F, V* W. C% v
6 l9 E6 O' ]  K; \2 G& |$ O5 R, j; ]
往上還有更多的level, 官網稍後才公佈" D# T% G6 g1 j2 ?
, k( X4 k2 y% C: |3 h* Q

/ O  U9 h6 @! ]( N8 E3 _4 [

; S4 J( C. o8 T5 ~: \/ L. z$ b
' i1 W% M) i% \& t& J4 x6 ZFood Quiz 問題與答案0 U% y1 k& B4 S* x5 a( |

; W. H% _8 r2 Y( q

+ J: e5 }% p* f
每日都有個Food Quiz, 答中左就可獲得一個食材2 d: N4 K" Z9 u* M+ U. A9 T
但係Food Quiz的問題好深...而且又係英文, 所以就算3選1都唔係咁易答中
* M9 _: w5 q0 [. a* T網上搵到問題與答案的link, 只要你眼明手快, 利用10秒時間search出答案' J# h% B, q' |. Y4 q6 \1 V! j( i
食材便可袋袋平安, 不過...10秒好像不夠的~_~"  @1 Y( J6 z* B7 U: s, \
以下兩條links都有問題與答案) q/ H6 t& U1 }! o/ d! E
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=5291506 O4 A/ Z4 _1 |9 j; ~
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/26/restaurant-city-tips-4/

2 U4 F8 o: Z" l) ^6 B2 g/ I+ ?$ z
5 T  m8 e  {4 [! f9 Y最有效率的餐廳排位1 L# O- U, C7 P& s* s+ m; i" @8 B
8 X6 s' s/ s, M% T4 d  H0 |
因為人手有限, 所以為左賺多d錢, 餐廳排位要排得夠醒目!
9 @! ]! G) ?( c4 ]不能太多, 亦不能太少~
7 F) Y' q0 v+ F' ?7 O$ `以下條link非常有用! 順利幫我將人氣值升至50, 哈~
/ E6 }: t) Y1 A1 v# ohttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=534672

4 m- w. {8 J3 E! T
7 Y# x2 z3 j4 N  ?# |( m1 Cook, 1 Waiter# _: s1 m6 Y1 x
. _" X3 e# j, t$ L! @
& {3 d7 ~; C) |0 w# ~4 q3 |4 z
2 Cooks, 1 Waiter, y- U* R# O: b2 g

- N+ R2 y# E: _5 z" ?5 D: _6 u; U6 {, @6 ~% a
3 Cooks, 1 Waiter & 3 Cooks, 2 Waiters
. Q" d0 u9 X: n, h9 O* e" S+ q4 j& G0 s  H" J

* B  S/ A: k) ], I* ~4 Cooks, 2 Waiters, r6 u9 K; t! u* M! @. j: k9 ?

+ w8 g  Z, h- h+ n0 A& q
1 a5 W/ k! H* R5 Cooks, 2 Waiters8 O- m% }3 d" L& B
* n# k& r) |- K8 }* A
& M! C& d0 T# K, k6 s! [4 y; F
「升呢」有用小Tips
9 Q7 f- `; W2 A) @: N; u3 o! d! b8 j& S. ]& {% ]
以下是官網的心得; v5 l/ g# z7 u$ I  I
& m3 Q! p0 r. f! L9 p
USEFUL TIPS AND FACTS
" w9 o0 K6 B2 F6 c2 c( {http://forum.playfish.com/showthread.php?t=524942" O+ \$ W+ N8 [. \0 q5 W) ^5 p

( @& R: ~+ r/ ?4 t' k3 Y不過有d o岩, 有d 唔o岩,憑我個人經驗,總結出以下少少心得和大家分享∼
9 y$ L, m5 A& x. U3 _) Y3 V! k# j9 h, D: b. u
1. 永遠唔好關閉你的餐廳,因為收鋪會少左3小時賺錢機會。如果d員工會累到死晒,但係一件三文治就可以回復100%能量!條數計落都係值的∼
( A# q4 e, i- x3 ]! x# V5 H
( T+ }; t: j5 \/ }: N& _7 k2. 集中 level up 1 starter 1 main and 1 dessert,因為不斷開新菜式,對加分是沒有幫助的,反而分薄左其他菜式升級的機會。
- T  @0 d! i  x+ W7 l# _/ z/ {. v; R& s$ W5 F! Y
3. 不要選擇有cream的菜式,因為太多菜式需要用cream,所以cream會時常缺貨,減低你level up的速度。
4 H1 O' P  p* C- O1 k: C: t2 @  h+ C( D7 e4 i
4. 嘗試選擇少d星星o既食材做菜式. 例如:  "lime (1星) + milk (2星) + mango(3星)" 做甜品。冇cream,同埋3樣食材都好容易搵到。(dessert的食材最佳配搭)0 }' j) S+ D8 ?  i" z) d9 R
- v! Q, |8 [+ U) G( u' B: {& u* L
5. 參考以上的table排位
- Q+ }( C6 |6 X) Y/ Z& b: v& v( _: C% Z
6. 當你員工能量低過 90%,餵佢地飲水,因為開心度直接影響工作效率。
0 F+ m: m; g- G; C+ \  a. H- O- |7 O9 z3 e/ {
7. 如果想換過請第2個員工,請你用盡佢地到0%,因為炒一個人要俾200蚊佢,重新請一個之後又有100%能量,果200蚊你就當買左件三文治。  I% N! s6 O$ r8 I& W" y: d

! w4 p8 D5 ^. m. R' D" J8.不斷開新account自己換食材俾自己(這個方法有d奸,但都不失為一個方法),開一個新account有 salad+tomato+egg,所以一個新account可以level up第一個starter菜式,開 9個account,你starter的菜式就可以level up到第10級。
(starter的食材最佳配搭)
9 P9 b: j# r! ^0 l: i- W; `
. |( @- e( {1 W! K- O6 O% r. i9. 經驗值會隨著菜式level up而加多d。+ p8 b5 H4 G! e1 B$ P

' P: z* W: s+ K* c6 x: f2 Y+ Y10.
For main dish,選擇salad+bread+egg。因為新account已經有 salad & egg,你只需要尋找 bread。而bread 只是兩粒星,同埋都唔難搵。(main的食材最佳配搭)


ɵB͡J

這啥啊...

TOP

my facebook: [email protected]
7 O( x1 j9 }  Kadd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

好正~升lv必睇~

TOP

my facebook: [email protected]
# S- V9 F0 i, Y) D' T. Padd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

^C