^C o

Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位

еμҥ\M峹 Restaurant, City
歡迎有玩的朋友一起討論+ H! Q0 v- h0 j& l  n4 b* H0 v

2 q- j7 j8 @3 A4 j0 a[攻略]教你如何快速更有技巧地升LV!8 a  |" j7 s  d# h
[攻略]IHOP UHOP對高效率的海島佈局指南

8 g3 H! M- v$ M1 n8 N( }+ S& |! R
1 E- K* m. _) Y% y% wRestaurant City「攻略篇」

. N7 C% [) Y- G1 M/ M* K1 P8 l3 L* l8 X0 l+ a4 k6 A* c+ r! ^
Restaurant City Icon說明4 a7 d8 W8 X0 Q6 J+ m* _& T

7 R( h4 z6 N: k! Z2 I0 z% C0 ~6 p. n: S+ v+ c
- {6 l* @2 v5 c# _/ K7 ^
進入restaurant city後,就會在自己的餐廳出現,上面的工具欄,看那注釋就應該知道是甚麼東西啦吧。3 @" S. e. j5 ]; ~$ {% ], P! T; y
1. 出街: 出去外面街道,可以裝飾自己的餐館的外貌,可以探訪朋友,新朋友可以得到材料一件
% V8 Y' ]% O* L2.打扮:就是裝飾自己,花錢的地方  p4 \1 U& {, p, y, y# c
9 l3 ?. A% C* h) H! e$ {9 O
3.餐館設施:這個很重要,買餐館的設施,而且移動餐館設施也要選這個,寄物品給朋友也是在這里,好的擺設可以加快速度和好評
& k3 V, D% ?2 T( U' \& O+ I+ n: {1 C2 N* N

: Z+ O' B! V9 a% ]& M  W1 T4.餐單材料: 可以看自己提供的食物餐單,可以升級,只要儲備好需要的材料,材料可以去跟朋友交換,假如自己需要的材料,記得按一下鎖起來
0 m/ B5 y* u1 I* J) {" [
, k" s* |; l; Q0 h$ M" }9 ?; O3 x  {4 \5 {. e
/ u" J* J2 L" I

. Y- R+ B' _8 Q. i 升級菜式$ ?5 T* a' t- c4 d0 E7 Y5 x

0 k2 \$ _4 i* _5 {  A7 P2 r; F菜式級數越高,Gourmet Points 越高' ~1 X5 l2 V8 j# t- W6 H7 j
/ l9 u& N* W7 N" ~) Z! U7 D/ t
5.獎項:得獎可以得分和得錢!也是奮斗目標,得獎後獎杯可以做裝飾! T9 n- X0 o. V2 a& h! x
6.信息: 收發信息
/ O" |& F2 _0 X* n. F- l: c7.雇員:看自己可以聘請多少個員工
1 M8 \) `* y2 K% t9 [2 k6 }& ]3 ]. `* Z; W$ o5 U
(資料來源: http://www.rockfu.net/blog/2009/03/24/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%ba%8c/)

6 ?; V. i- m! b  S$ `3 T( I' H餐廳里面的情況
8 O! ~0 K4 q% |/ s

2 |$ \7 W% H4 C8 }* x6 Z( `餐廳的顧客可以增加收入,所以要吸引更加多的顧客,歡迎度不可以低,所以要了解顧客的感受。
4 M  o! H! h. P: { 這個圖表示不夠座位. Y( ]2 b& H% \' Q
等侯時間太長,會扣歡迎度* g7 ^3 X# A. u% _: B: Z# Z
餐臺的不干凈,說明不夠waiter收拾
9 \: a3 v3 ]5 T- ?/ P; o有垃圾在地面,不干凈
4 n4 ?. `8 s- ^  \+ T) `' W% s

/ B" J3 n& ], _! m. n* X有這個圖出現就扣歡迎度: R1 M$ ?0 [% \2 S7 Q
滿意,會增加歡迎度9 z' K4 F  H) W8 M) c9 j
歡迎度越高,來的人就越多…不過要小心自己的員工能否應付,適當增加或減少位子,最高值為50
7 {' P" y4 v; x0 G0 R/ S
1 s/ ]/ h% R# j4 m) i
當你見到這情況,說明你要給員工休息,或給食物,這情況大多發生在下線後再上線,所以建議你還是把你的門收起來,這樣他們就可以休息,而且歡迎度不會減
1 [* \+ ?0 o) L貴的爐子速度其實和便宜的差不多,所以開始沒錢不用買那麼貴的爐,而且盡量縮小座位和爐的距離,這樣waiter清理和上菜速度都快,可以賺錢增加歡迎度。 寧愿不夠位,也不要讓顧客不滿意,所以座位不能擺太多,要衡量自己的速度,高的歡迎度,日後自然多人光顧。
1 h5 q4 `3 `' D5 l2 w; _1 j集中升級一個菜式,分數會加得很快,因為每升一級,會加0.2分數,而且有機會出現2分,比起升其他菜式,還不如升級基本的菜式,升到10lv吧,還是快快跟朋友換材料,快速升級。
5 m' z! q  i$ \! o! a5 J/ P' e
(資料來源:
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/25/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%b8%89/)
. o9 o) h/ k+ j, [- t4 G! d8 p! z8 y$ E+ a, n
有幾多Level?2 B2 F: b- y2 b' K  ^5 j
+ E+ p$ \. P5 [% m
儲夠分數就可以升呢, 到底有幾多Level呢? 幾時先可以請多d人?- p; ~) H& ]7 J) ?  ]

9 r& w3 `, f6 A' S& u
目前Restaurant City的最高級數只有27級3 x+ w1 [" M$ S, g/ s% E5 [; z
% Q7 @; f# b0 h* P
Level 1
/ j. _2 w. I. K( p" H6 s& V條件:分數達503 d+ s" K7 M7 z, |: o
報酬:獲2000獎金
Level 2
9 f1 d4 {& z. k6 m& A5 ?( j條件:分數達70) {9 l/ n0 [: l
報酬:獲300獎金,可聘第三位員工
( ]8 v4 a, m& m, Y  ~; o: ?8 [8 J
Level 3
8 D7 `4 P" l# U0 }條件:分數達100
; G3 T9 j/ v, a4 F  Y0 F% [報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
! O+ z7 A- V. f+ I" ^& ]
Level 4; H; n0 \, W# `: U7 l) ^
條件:分數達200  J' _. \" N" @3 i/ v' q+ d
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
* F, D% A* G, }1 s) \( r
Level 5
; Y  @; [) F/ w  j8 i條件:分數達500
6 `1 Y. g( Y6 R# m$ [, v報酬:獲300獎金,可聘第四位員工

& W, c! O. k! e$ p" ~: N3 CLevel 6) ~4 S( C+ i9 b& a" {' T
條件:分數達1000
# ~% r4 I+ |5 `, d" }報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
2 U: x: Z# h; p; h
Level 73 C- I* a( W# @! e6 `
條件:分數達2000$ M- c) m; h7 }& v9 P
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

: m/ ~+ n3 {% {  r) B3 YLevel 84 \; n- p) N9 m+ z8 j
條件:分數達4000
2 K+ ^  R: S  ^4 j" j# k報酬:獲300獎金,可聘第五位員工
' p9 t! g. |8 f
Level 9
4 ?$ k' M$ c0 S5 \7 ]$ D條件:分數達6000
$ A: u4 i; ^! p: S8 u報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 H" w3 m( a4 p9 w: {. L; h6 [- w! I
Level 10; S; r9 L+ |4 ?; t. ]
條件:分數達80001 P! U' k) U0 l$ b3 c
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
( n5 Z0 t; C- I% C6 i( h
Level 11, X$ X- Z1 y- ^* d1 G5 W0 N
條件:分數達10000, L, I1 ]2 o" B. B; N
報酬:獲300獎金,可聘第六位員工
8 s( E5 U9 e/ m, g
Level 123 r$ K% s4 F3 c( g+ A8 B2 E7 J
條件:分數達14000/ ^, c8 L! Y# l+ w
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
* Q  ^5 g/ e) x/ C
Level 13# C2 @6 D+ f% r
條件:分數達18000
' Z- K- \( f2 D" v8 U, M. A報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
6 J; M- q6 G3 X
Level 148 ^* G/ R: n4 W% J, r5 P
條件:分數達22000
) n8 _2 z- f  ]" n報酬:獲300獎金,可聘第七位員工

: ^, I5 p. M' l6 D$ I  [% V: mLevel 15
. U" |2 a1 E8 D6 q, J條件:分數達30000
5 m; T" B% \! c/ K4 t報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

$ D. n* N# W! b, F) M+ {Level 163 N* }% M# u8 _$ V7 Q
條件:分數達380006 v" y$ A% q& t3 Q1 [9 L/ f% K
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

3 v" ]! }9 s. v. z; j+ ?& lLevel 17
- z+ x/ [9 W3 v& U7 t條件:分數達460002 \8 I+ D2 I2 _  g! E- O- `
報酬:獲300獎金,可聘第八位員工

. k2 N3 X3 k# d- q  K' ELevel 18
/ p6 q7 I* {. `6 ~1 z7 U% T條件:分數達580009 |' T& b/ O3 S
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
  z6 x: i4 K' ?, Y5 f) K
Level 19
, S! D0 ]' {4 E2 o' \條件:分數達700009 `& V7 ?7 W) H0 ?  |! f' R
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

  E5 U) J& s& i1 CLevel 201 X$ N% \. `- |5 @. J% N9 z
條件:分數達86000) R, H$ ]$ c. w6 k. G5 W
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
4 m3 G0 e) ]; X- W% V4 q
Level 21
8 h& I+ C; W# z: h. t+ P條件:分數達1020000 R1 \; K. x4 i# H
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
) l9 r1 B) w8 m2 q
Level 22
  ~4 P; G# F7 n1 Q6 h條件:分數達122000% S) ^8 m- B7 f. B
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
, `+ Q; K8 B  N1 ]1 I" f' ~
Level 23
4 ^% U7 ]; e7 P# v! O$ T, ?8 H" Q條件:分數達142000
0 t( E6 C" n( m& A報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 @, p+ O: {0 ^! s
Level 241 }: u9 x" P' q' m& H% g, l
條件:分數達166000
, A# y- y5 a3 n, r& k1 i報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

4 m5 X" P) k2 E: V' Q' g8 DLevel 25
+ k6 [* P$ U* ]6 `0 f, l* x# u8 o條件:分數達190000
" N& y! V6 Y) z% N  a# c  p4 ]報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
5 K! I" {2 t) C8 Y7 d  k( y
Level 26
2 a. C$ U) m: L) }) D+ [7 X9 H條件:分數達2180003 x6 @! C) \; G6 [
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
0 f5 Z: u* h9 z( y: D, ^- H
Level 27
4 `# u' n+ j6 k" a; g: ^% P- O& j' w條件:分數達246000
! ?$ O$ o+ e0 N0 e  I4 Z, ^報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
- h$ j( Z4 Z4 n3 n! o

, B* n1 M, q: q& d/ T& H. }0 _8 r: H
+ b6 v* u) L+ B7 r  `; ?( T# q
往上還有更多的level, 官網稍後才公佈
$ w* G; o3 E6 `+ R, A
; v0 E% y# X9 N/ K# C; g* l% ?
7 ?# a0 k. l! L

) N% Y% ~1 m- u" r+ c& ^
' F6 p4 H9 H$ e" q) X' P" ]Food Quiz 問題與答案$ ]0 e) E: x9 b) N5 g% S6 |

; h# Q: G0 S; I, ~1 v

# s6 L/ f( O6 n% o" D6 a7 K# R+ }) R$ x
每日都有個Food Quiz, 答中左就可獲得一個食材& Y, [+ z! H4 l1 Z0 z/ C+ o: ?. A
但係Food Quiz的問題好深...而且又係英文, 所以就算3選1都唔係咁易答中0 @! w+ L, E0 G- o+ [) K$ p
網上搵到問題與答案的link, 只要你眼明手快, 利用10秒時間search出答案8 _8 {, y" c* T: e- o( H7 L- g$ l
食材便可袋袋平安, 不過...10秒好像不夠的~_~"0 C8 P& `4 E1 l! M" n: ]1 C
以下兩條links都有問題與答案  o1 j8 i/ [! _( r* Y/ f4 q1 S
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=529150% E! P% J! |( |& F. E* j1 q4 I
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/26/restaurant-city-tips-4/
2 I% ]% n& U/ t$ a# H1 A
" D# K% a, W& R" E
最有效率的餐廳排位
, D* J4 q, c" f$ H& x2 U- _+ V
1 z. D: ~6 h$ Q  S因為人手有限, 所以為左賺多d錢, 餐廳排位要排得夠醒目!; m1 I9 C7 V4 |9 R  T& U1 A
不能太多, 亦不能太少~
0 c1 d3 u. K: X以下條link非常有用! 順利幫我將人氣值升至50, 哈~) v0 s: a1 o- a5 [- H& V( q
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=534672

. u! g- z' r. x5 g( x- K; s. J# Q" \. \/ T% F8 i# A
1 Cook, 1 Waiter
+ l% C; G/ N' f7 g% W2 K
9 ~0 d" _, d9 t% ]: V& `
  b5 N! }: r# {  B3 k0 y# J8 v0 z/ L2 Cooks, 1 Waiter
) X2 Q, W0 z( v/ e
# S7 W4 u/ q8 S0 |6 C1 o2 r
; s% R( z- E( N/ d' t3 Cooks, 1 Waiter & 3 Cooks, 2 Waiters6 o# n" I  x1 `: ~1 ?, N

  c& X# ]& T! L2 ]# K. B# e6 U( k; J( ?/ M; }
4 Cooks, 2 Waiters
7 I0 F( k+ ~& A7 w! b
$ N7 Z4 g! d8 `5 \
5 L2 \4 l! K9 Q5 Cooks, 2 Waiters
, W* ?; R" [6 w1 o2 J* }
6 b# t* |% C! [

: B# s0 ^- d5 z4 s$ Y8 L. z% o「升呢」有用小Tips5 ~* P! T" t( G/ n0 z4 w' @
) Z' e6 d8 _  ]7 a2 m
以下是官網的心得
; {. H" d4 F$ ^7 d+ ~5 _/ |! [& f8 T' z, F# K9 d
USEFUL TIPS AND FACTS
& N# ?/ _5 ?3 e1 k8 d  |2 i) Hhttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=524942
* `( W! b5 g# t5 L5 j# e( s4 O6 t
不過有d o岩, 有d 唔o岩,憑我個人經驗,總結出以下少少心得和大家分享∼
* S/ J. y  L- A5 \
. g2 [* E3 V/ J4 l# }, z1. 永遠唔好關閉你的餐廳,因為收鋪會少左3小時賺錢機會。如果d員工會累到死晒,但係一件三文治就可以回復100%能量!條數計落都係值的∼& V3 |6 u9 v$ I8 a! b4 s
4 C3 m0 \0 D! p2 n
2. 集中 level up 1 starter 1 main and 1 dessert,因為不斷開新菜式,對加分是沒有幫助的,反而分薄左其他菜式升級的機會。* h5 j1 ?+ }+ _: C: S
4 z, d6 f6 |% h
3. 不要選擇有cream的菜式,因為太多菜式需要用cream,所以cream會時常缺貨,減低你level up的速度。
4 m1 g2 W& H5 h; e+ H0 F, f
( B% v9 v+ i) t. F8 S4. 嘗試選擇少d星星o既食材做菜式. 例如:  "lime (1星) + milk (2星) + mango(3星)" 做甜品。冇cream,同埋3樣食材都好容易搵到。(dessert的食材最佳配搭)
( L) B' j( i6 u; J
& _( s, W% e5 N5. 參考以上的table排位! a; U# g' s& W/ ~" M; _: M4 s
& Q) w: w* R* F8 N+ `# h$ a2 v
6. 當你員工能量低過 90%,餵佢地飲水,因為開心度直接影響工作效率。8 x! r2 R6 v1 e$ P, \4 Z
+ r& g# m/ N9 d' c4 D- E5 |& u6 ~
7. 如果想換過請第2個員工,請你用盡佢地到0%,因為炒一個人要俾200蚊佢,重新請一個之後又有100%能量,果200蚊你就當買左件三文治。+ ]( i) W  a# q. x% F
  L  H9 ]; u, n8 e* w
8.不斷開新account自己換食材俾自己(這個方法有d奸,但都不失為一個方法),開一個新account有 salad+tomato+egg,所以一個新account可以level up第一個starter菜式,開 9個account,你starter的菜式就可以level up到第10級。
(starter的食材最佳配搭)
* n2 O+ K: a; g! t2 Q: C# ~5 D% X- F; S4 R/ h' L
9. 經驗值會隨著菜式level up而加多d。
% a, \" O5 R& T( ~: U. d. j7 ^1 ^5 O4 W6 P- R3 Y+ a2 k5 B3 @% N
10.
For main dish,選擇salad+bread+egg。因為新account已經有 salad & egg,你只需要尋找 bread。而bread 只是兩粒星,同埋都唔難搵。(main的食材最佳配搭)


ɵB͡J

這啥啊...

TOP

my facebook: [email protected]9 q3 f' K, m/ F, y9 }. O+ f
add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

好正~升lv必睇~

TOP

my facebook: [email protected]
; Y/ E. o9 U% R  T. ]add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

^C