^C o

Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位

еμҥ\M峹 Restaurant, City
歡迎有玩的朋友一起討論2 T* g  {7 Z: R$ n, C" |0 ?

  ^* d* h# g8 Y3 {  T[攻略]教你如何快速更有技巧地升LV!, Y' X5 Z  a8 p3 L
[攻略]IHOP UHOP對高效率的海島佈局指南

- f. n- a* j, z
/ R9 Y$ J; I2 E& V( [Restaurant City「攻略篇」

  W; y4 j7 i4 w7 u( W5 t8 i  w! d9 _3 [0 x& W# |
Restaurant City Icon說明0 C  W; V  i3 l1 O/ C' v0 l6 K

) ^2 {8 b- w' P" D
3 G# [6 n7 V- n: z: i+ b5 y, `
2 T  U9 m6 S! c7 ]* z: z4 W9 f進入restaurant city後,就會在自己的餐廳出現,上面的工具欄,看那注釋就應該知道是甚麼東西啦吧。# t4 v0 [2 u# ?* S
1. 出街: 出去外面街道,可以裝飾自己的餐館的外貌,可以探訪朋友,新朋友可以得到材料一件
/ y: L' D3 |  M2.打扮:就是裝飾自己,花錢的地方" g/ Q, b9 f5 {" ]  a) M0 N

& A! d4 |) M( D3 i" Y* K) k- _3.餐館設施:這個很重要,買餐館的設施,而且移動餐館設施也要選這個,寄物品給朋友也是在這里,好的擺設可以加快速度和好評
& T- x3 n+ ^& J' z
# W" |: R. y8 ~/ H. J

2 b! o- Z+ ^3 i- z0 z6 p0 L4.餐單材料: 可以看自己提供的食物餐單,可以升級,只要儲備好需要的材料,材料可以去跟朋友交換,假如自己需要的材料,記得按一下鎖起來$ L# s8 F% b# R: \

! }" }1 F+ e% a: h$ F5 F$ a! K
& N: Z5 g- \9 i0 r, I$ {$ o
9 S# {! N3 I6 `

! m8 K. T( I1 @$ v" S 升級菜式
7 o" P4 D9 a# e2 R- s: X& S5 V% {# g& A8 Q  `
菜式級數越高,Gourmet Points 越高
' h( T5 W7 q0 f1 M% Q4 }: S+ h

3 o3 r, {+ Q8 M+ w# K* L4 g$ N( U( U5.獎項:得獎可以得分和得錢!也是奮斗目標,得獎後獎杯可以做裝飾
9 s, |. P( e" E6.信息: 收發信息
& \: i* x0 f3 m, A7.雇員:看自己可以聘請多少個員工* q" S+ e, R0 B. Y& g
5 L, p) A/ y. q
(資料來源: http://www.rockfu.net/blog/2009/03/24/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%ba%8c/)
1 X, A# Z3 G. R& s6 w
餐廳里面的情況
3 g5 N. D7 k3 o( e

8 [5 m2 s! C) s: {: O7 t) C餐廳的顧客可以增加收入,所以要吸引更加多的顧客,歡迎度不可以低,所以要了解顧客的感受。1 B, p- H( s3 ^+ |) U! V, L# B9 p6 O- q
這個圖表示不夠座位/ E3 o8 ]- }6 l! X- A
等侯時間太長,會扣歡迎度- f1 h. S5 a1 K% R& H- t% j& i
餐臺的不干凈,說明不夠waiter收拾0 V8 [0 v, K. M8 J) Z
有垃圾在地面,不干凈
2 F3 ~# I. p9 Y0 P6 m4 Y, f1 i
5 k0 q3 L, s. w2 o! c9 h
有這個圖出現就扣歡迎度7 j5 [/ E5 Z& N) k
滿意,會增加歡迎度
1 r/ R1 [$ y$ m  u  v歡迎度越高,來的人就越多…不過要小心自己的員工能否應付,適當增加或減少位子,最高值為504 N4 }. |# O7 h: N; F

/ z3 G7 z' w" K1 }. X, u: g 當你見到這情況,說明你要給員工休息,或給食物,這情況大多發生在下線後再上線,所以建議你還是把你的門收起來,這樣他們就可以休息,而且歡迎度不會減7 L* Y$ X: D& x+ T% g8 q5 F
貴的爐子速度其實和便宜的差不多,所以開始沒錢不用買那麼貴的爐,而且盡量縮小座位和爐的距離,這樣waiter清理和上菜速度都快,可以賺錢增加歡迎度。 寧愿不夠位,也不要讓顧客不滿意,所以座位不能擺太多,要衡量自己的速度,高的歡迎度,日後自然多人光顧。. g) Q* N) y. v& [) l
集中升級一個菜式,分數會加得很快,因為每升一級,會加0.2分數,而且有機會出現2分,比起升其他菜式,還不如升級基本的菜式,升到10lv吧,還是快快跟朋友換材料,快速升級。
9 Z3 X8 v1 ?( s* c
+ F+ L) ]$ W9 `& u% L(資料來源:
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/25/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%b8%89/)
$ ^8 k, a% X1 K$ z* t2 W$ M% ?0 t: Z+ C- Y
有幾多Level?
2 T* G4 _6 x; c" {8 l$ {' w. K1 w% W
儲夠分數就可以升呢, 到底有幾多Level呢? 幾時先可以請多d人?
3 m! l+ W- q+ `, A( q/ a  ?
1 O, s7 R% }: z3 Q& q; R
目前Restaurant City的最高級數只有27級
0 J$ Q# U' ~: f4 d" x7 |) x' d! H# e
Level 1
# G3 k6 C% @, e, P條件:分數達50
8 D3 _  y( e* H, f. W% r報酬:獲2000獎金
Level 29 S9 _) p/ O" J7 o6 x2 V
條件:分數達70( d2 {' n- h( K2 E) ?/ N  {
報酬:獲300獎金,可聘第三位員工
6 |  x+ }- G1 `: u6 f, N; ^
Level 3
% J+ `6 _7 v% |3 i5 q3 I條件:分數達100
; j( m- K) F0 @, J" K報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

' r+ n' ^* d# b' ]0 `) B$ n5 O0 {. DLevel 4; G1 I% R/ }- ]. ~; S9 D5 K
條件:分數達200
& H4 p. w2 x% p3 z- X報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 p: n" ]. c( R! h) U" S; f7 e' b% D2 w
Level 50 |' i; n- ^+ B: a0 ^  N7 w$ o
條件:分數達5008 j4 ?" d' j2 g9 U) w" I, j" u5 {
報酬:獲300獎金,可聘第四位員工

0 g, o5 r( S8 v% ?" rLevel 6
: @" ?, u- C, V4 u( v! Z' U條件:分數達1000
3 p& g, V$ `8 Q  i- N6 k報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

; v( ?# l3 W+ k( S! {7 TLevel 72 y0 A/ Q1 V' T$ f) G
條件:分數達2000
+ m$ B! q# T" W% S& U4 ]報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

. L, p4 S0 ^) e# M5 cLevel 8
7 [* y1 [7 k7 K7 _7 q條件:分數達40000 z; g/ a& I1 ]! u
報酬:獲300獎金,可聘第五位員工

/ `5 K+ ]4 B! r6 @9 h! _5 S8 I4 jLevel 9
. l% q: X! i" D( ?6 B2 m. u條件:分數達6000
* o7 R2 J$ j3 T8 Z' v9 k/ t1 L報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
% N, L0 K( L7 f5 q0 r3 G: u
Level 109 I1 v! n3 r& f" a
條件:分數達80004 ^' H# ]9 J( h2 a5 T9 @) R
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
6 Y/ w! \+ U  _4 a3 [  `: A" R
Level 11
# ?- O0 u2 P6 }2 g條件:分數達100002 E/ h+ a5 q) T+ X2 _$ d
報酬:獲300獎金,可聘第六位員工

+ s: P( V; E6 g! @Level 12) u% l5 u) Z' E0 L/ T# x
條件:分數達14000
! M/ K' l/ Q8 M* O$ l& z報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

% P; a3 c9 g& {6 a- sLevel 137 A' y; i/ c# M. r6 I# z  p! ]
條件:分數達18000' E0 c4 A" y2 d! B
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

$ J: c6 c  p6 d5 \. bLevel 145 M0 h- W" u3 |9 A( g1 T: V! Z7 }
條件:分數達22000# s$ P8 k/ {: E0 |. X0 x3 O1 C
報酬:獲300獎金,可聘第七位員工
3 U# t* \8 r$ v0 j8 a
Level 15# p. \. |$ g  G( {- R7 }5 w" \7 s
條件:分數達300009 v) ], P/ \. Y, e5 q9 U; g0 S* U
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

) b! K& P( E) c0 ]# B& o/ A) fLevel 16+ q! z4 h0 ~+ ]
條件:分數達38000
, ]! O' z1 w8 l7 ?" J報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

6 v0 q6 P/ r; d9 eLevel 17
0 S( `  v$ z5 B, P條件:分數達46000& L1 Z  R+ ~. Q+ b1 |: A
報酬:獲300獎金,可聘第八位員工

2 b, L! i8 _- s  i( {/ _Level 18
* M, B) H; T) U, l' `8 R: M' F條件:分數達580004 s( i* k0 r% x/ H
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
7 |; X' b6 ?6 `" s7 j( J
Level 193 Z$ D. W" |1 L2 j( C) f
條件:分數達70000
( s8 J0 f! E  j$ |' }" d7 p/ j. M報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
; M0 N8 u6 D0 I, s
Level 20
! _. m8 p# K  F4 l條件:分數達86000- H9 G! Z3 \( x6 w4 y
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

6 B. G) @; q6 n* X5 `" d$ dLevel 21
. g: `% M! H0 U+ h; g9 n# h條件:分數達102000
4 Z. N- ?1 n- ^" F2 T報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

* F* p# F2 [) M2 K  OLevel 222 `1 }# |/ N0 f  y& h5 O/ W" c/ _
條件:分數達122000# w3 y* M- x% }. X
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
3 S6 H2 M6 I4 S4 ?; U: B, g  @
Level 23. u% |. Q" ~4 T* o
條件:分數達142000' z9 o+ |3 e, K# n; e2 [+ n& j
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

* y$ S' G- L( R/ cLevel 24
- b! c1 [! Y* a, O* |/ k. J0 u條件:分數達166000
! E- @& ^( L, m/ r6 T4 P報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

. T- \# I. F; C& @Level 25
- G4 c* C  k* W# |$ x" f" `條件:分數達190000; W- W  Q3 b# c4 e) v* T4 P
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
- _* U9 `" y) e, F9 r; r# N
Level 26
3 E3 l% V7 O$ f2 @條件:分數達218000
2 {+ H& u2 }3 l1 @" p+ i% N報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
$ v* N# X/ s# \$ h: j2 ^8 v
Level 27
7 a  i& a+ h! z9 e9 R" q條件:分數達246000
  \3 s8 m' `3 Y( c6 b報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
( D! W7 R6 w( d8 _7 W4 Y

: M% w4 I# q. z# S" y9 }& X) y$ e* y
往上還有更多的level, 官網稍後才公佈6 V. s% M1 j! p  X

) `. l; z+ N6 D3 g9 L
; R+ u3 ]+ `6 D. \

- q) W- S* p$ v7 B, s2 d+ z1 a' r. R& g; u3 {
Food Quiz 問題與答案! f" B$ q9 ^: c1 W% y$ T$ e9 \  K# T

, W9 e' x$ E0 h1 A0 N: e

2 C2 ]( K5 _& H6 q
每日都有個Food Quiz, 答中左就可獲得一個食材
8 y. `1 f" S% c, y1 y4 I/ X但係Food Quiz的問題好深...而且又係英文, 所以就算3選1都唔係咁易答中! d! ?9 w, ?: {2 k. l- c' g( I
網上搵到問題與答案的link, 只要你眼明手快, 利用10秒時間search出答案
! n: a! o1 T! H2 ]+ w0 O7 j1 _" c$ J食材便可袋袋平安, 不過...10秒好像不夠的~_~"; h( v& J/ o; V0 c; ^0 R
以下兩條links都有問題與答案" l  ~0 J; j9 h5 K8 I
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=529150# v! K3 X1 z  `8 }0 s2 H2 m  L9 x) }4 j+ R
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/26/restaurant-city-tips-4/
# o: L( A# O, K( F/ G) N
( k  W. ?2 P3 y, g
最有效率的餐廳排位/ s+ n! `9 h8 W6 @2 k% z. j

2 |4 e: O2 Y& {因為人手有限, 所以為左賺多d錢, 餐廳排位要排得夠醒目!8 D  @9 k, S) T# [& l  `) q
不能太多, 亦不能太少~
( j/ d4 _! v3 H, C( g) H! t以下條link非常有用! 順利幫我將人氣值升至50, 哈~
( a7 a  t0 O5 D8 O+ A5 w3 xhttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=534672
% J# U/ C9 H/ `3 }

, z  _9 \7 O) U3 n! A/ t1 Cook, 1 Waiter+ N% R- W# \9 n/ J; l* z$ v
: R, c2 p! m9 |- I( k' S3 E

! r  ^% Z/ s: n" n7 p. |7 u2 Cooks, 1 Waiter
3 Z. e6 f- l! s$ J* a5 |
% J4 p4 P' `: @* W! u! ]* |1 D" Q! r4 d& H( Q
3 Cooks, 1 Waiter & 3 Cooks, 2 Waiters
* n; w" b  A  q2 H
3 d7 ~  J, h  Q2 Y& Y" n" n! m; O! X( x' v) M# H. x
4 Cooks, 2 Waiters
' ~* ?$ g, i7 F# Q/ d, d$ Q% Y6 p) F
9 J5 V3 P8 g0 g  j0 R
2 G* e+ n3 |! v7 o5 Cooks, 2 Waiters
: \/ y: k) Q, o& L, p* F8 Q

4 ]$ s4 Z! _& i( ~9 f" [5 \5 O% Z5 Z" y; t7 j
「升呢」有用小Tips" d4 ~5 P( e1 K& Z  P. t2 z* Z; `/ U
6 N+ Z$ B* o& U* x& O6 A: x
以下是官網的心得% B1 t( ~4 B* g5 O
8 E1 ~/ Y( i8 x) V2 T  D; a5 k
USEFUL TIPS AND FACTS
% }! B5 E# p0 W8 g! ahttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=524942
5 }! _2 {) ?0 H: y" I1 _; p) Y* d+ [! o/ ^
不過有d o岩, 有d 唔o岩,憑我個人經驗,總結出以下少少心得和大家分享∼& a( e) N6 d" c* W! R

* B' L  a$ d1 _! d. w  o- ^; x1. 永遠唔好關閉你的餐廳,因為收鋪會少左3小時賺錢機會。如果d員工會累到死晒,但係一件三文治就可以回復100%能量!條數計落都係值的∼
# W; l" l+ B+ z6 W6 z4 l% P1 E" x" z; I
2. 集中 level up 1 starter 1 main and 1 dessert,因為不斷開新菜式,對加分是沒有幫助的,反而分薄左其他菜式升級的機會。
- N3 i& B$ H' g. v7 ?/ ?
' Y6 w9 Z8 I0 ], p; e. _" ?3. 不要選擇有cream的菜式,因為太多菜式需要用cream,所以cream會時常缺貨,減低你level up的速度。
1 T! S! i" o$ X% e! c) @: L
7 Q( U5 y2 S  Q6 w4. 嘗試選擇少d星星o既食材做菜式. 例如:  "lime (1星) + milk (2星) + mango(3星)" 做甜品。冇cream,同埋3樣食材都好容易搵到。(dessert的食材最佳配搭). f- s6 Y; ]) m; S! r3 J* F
* t. i& V1 x3 J+ M4 n. S
5. 參考以上的table排位' ]6 c8 T( P: z1 o

2 b7 W- C8 Z; Y9 Y; y6. 當你員工能量低過 90%,餵佢地飲水,因為開心度直接影響工作效率。
) j, j( G  _7 ~* _; D& s/ Z0 m( {; N: G6 I/ c3 O9 [
7. 如果想換過請第2個員工,請你用盡佢地到0%,因為炒一個人要俾200蚊佢,重新請一個之後又有100%能量,果200蚊你就當買左件三文治。6 A+ g! J  \( B* J/ o

% x2 J3 V* \5 k1 G2 b8.不斷開新account自己換食材俾自己(這個方法有d奸,但都不失為一個方法),開一個新account有 salad+tomato+egg,所以一個新account可以level up第一個starter菜式,開 9個account,你starter的菜式就可以level up到第10級。
(starter的食材最佳配搭)
( Y* ^5 _) z; c  G, c! g% R8 @7 h
. @3 j6 V% ^4 L2 e( |9 i& W9. 經驗值會隨著菜式level up而加多d。; X6 R, ?$ s& y" K1 {
. z6 r  ?4 l/ A1 _& ]
10.
For main dish,選擇salad+bread+egg。因為新account已經有 salad & egg,你只需要尋找 bread。而bread 只是兩粒星,同埋都唔難搵。(main的食材最佳配搭)


ɵB͡J

這啥啊...

TOP

my facebook: ryanngwy@yahoo.com.hk
7 v5 G$ ~5 `& M& Q# w" qadd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

好正~升lv必睇~

TOP

my facebook: clementnguky@hotmail.com4 f8 z2 c+ R% v9 m' ~
add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks

TOP

^C