Board logo

D: 教你如何快速更有技巧地升LV! [L]

@: 狙魔人    ɶ: 2009-4-11 12:02     D: 教你如何快速更有技巧地升LV!

(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下)
$ S1 g6 d1 N6 A1 {% R5 J- n
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=583238! U4 ]( E! V, g9 E5 r# e1 u: J
: _1 h4 x/ `9 ?8 P
初學者:

5 r8 p1 u* f* G* I+ p9 S, v5 q! u' Q& h( U  w) O
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
) ~, V* T* A- D+ S5 c
2 l; ?4 \) a2 ~/ i: E* K*用平既椅子、桌、爐 :. x4 L3 v/ Q+ i& i
不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,, y9 y5 h2 H1 H6 k
同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多5 c7 n$ C4 L9 T8 U( s

" o( u( I, ?5 Z0 O所以,買你真正需要既野。
9 X+ b- h0 |+ a& L9 N, S$ P2 ~
5 X5 e2 q+ y$ X
3 M- v: {' ^4 s" N- j8 r
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
0 c" \7 B6 o! ~ : V1 B$ e% L1 j
3 W# S! D# M7 ]- r0 Q# m# Q& y
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok
- F; U" `, j/ ^0 i' O8 r1 D
, K# U# V7 s% \3 R0 H: N, m  y# W4 d; V6 Z: ]

4 K! h5 y/ Z5 O" u! p( u+ E您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
( G7 \3 R7 q( \( p0 Z! ?
4 |; D$ _8 f# f4 WCheese x 90
& l+ H+ @/ g( [  M% f( uFlour x 80
' h( H4 E+ l+ A! _2 H& HPotato x 80+ e& o9 f5 F2 A! e
Cream x 70( p) i; c1 G" Y& v/ ?- E9 i
Egg x 70# z- [  J/ O* J8 t! p2 {$ _3 [
Salad x 70
2 \9 |; o% I7 U& NTomato x 70; ]5 q2 Y; ~* e, Z& g
Rice x 60
. e7 g2 ]6 W' d  v0 qBeef x 50
* [% b) n8 C: t# q$ WBread x 507 E! l( g' [+ a) }
Butter x 50
- H1 I% g  |, [; ^Bayleaf x 404 I: ^  ~+ `+ _' d1 A7 W: |
Chicken x 40
. ]5 ?, c& X, M0 dSugar x 40
3 u' W5 E7 L% }3 q( [7 TTuna x 40
" o$ ~$ h% r2 c& a9 ZChili x 30
0 a3 e- l. ^  y4 b; W- jGarlic x 30. C# Z9 E, g/ Z  Z7 T* u
Icecream x 309 p5 I- c, A" [. ^5 t
Leek x 30
/ M4 P) c( X2 g+ ALemon x 309 g& C' i- X3 F( c
Milk x 302 J) L  W% _' d+ t6 t# m
Onion x 302 O" }- ^+ ?* {
Pasta x 30# P+ `9 s. f. k; u
Peas x 30, F1 ?! y5 Q( ]7 q& V: y7 I! g
Strawberry x 30/ [7 Y/ S1 Y, u. Z) C
Banana x 20
& A+ b% Z! I+ @' dBacon x 209 |2 n/ h9 Q) ~- x
Basil x 202 u  G0 {* k/ Q
Beans x 20# [9 S4 b. w* R
Carrot x 20  c; m# F8 j9 b1 H( V
Chocolate x 20
5 @8 T8 U$ P5 [1 xKiwi x 20. l. m1 n, M& [3 p  j# u
Lamb x 20
: ?! V2 E" L1 n: v& I$ VLime x 20
* V  z0 ]7 ]2 v% M7 v0 p7 OLobster x 207 J7 |$ R( L' Z7 Y" z8 K
Mango x 207 l2 W, Q7 A( m& b2 P6 U8 ]8 z
Mushroom x 20
0 U  x% Z: Y5 a! _Pork x 20: B1 _8 n, z6 {
Prawn x 20% d3 F" J7 S0 m1 P# q
Pumpkin x 20, X* m& U0 w1 W
Sausage x 208 Y% u2 Z3 i3 A- W1 E) H$ L
Tofu x 20- K2 i$ h; C* q
Apple x 10
2 E3 ?; \+ S* G& ^6 u: SDragon Fruit x 10
' b: m; g( O5 t9 E5 ?, eNoodles x 10
* v5 v% V( Q* \8 ZPepperoni x 10
! n8 B" T0 z. E9 R# m" B1 IPomegranate x 10
3 T3 ^1 e8 i/ u+ M* j5 @9 aSaffron x 10
5 l5 H& \9 x8 v% E# D. P+ ?Sweetcorn x 10

@: 狙魔人    ɶ: 2009-4-11 12:03

高級:6 b. z! J0 \' p+ m
3 h. {3 U! Q$ Q+ X
在得到第8位worker後擴展桌子
$ m1 Y8 U- X3 M . |2 A3 E3 K7 C0 d# Y2 Z9 J) W
( B% I& V5 i. C. z' Q

7 @/ l4 m! P' q3 l' I: Z現在你得到更多空間。 使迷宮更大!
7 d* i: S' R7 y( Y6 q* M  
6 Z+ S" j# h4 v3 o9 j# ]' D' u( p
/ Q; w) l' a1 L' H% K" I2 }  Z: D/ L
現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?
3 c! |# Y; p6 d做一個海島,最佳和最快得到積分和現金" i$ O( P( a+ G! G

$ }& p* {8 k; i6 O; ?, g1 R1 C- P
9 y: o$ v3 G. e9 p( Y6 _5 W0 s0 _2 X
海島是什麼意思?
2 S& z) u' J9 R. N; B關於海島的一個講解:: p/ \* f9 u: ]. z5 X) `, @3 b
.................
6 W  D' r# j7 |) b, J7 G6 r$ J
; _) Q. ~# e: t% O; l1 j* u9 r  G- R; R: ?  @0 O: \
在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。
@: uui777    ɶ: 2009-4-14 09:14

感謝分享~
. d4 T7 h. n) h0 B( G1 E7 e* Bmy facebook: [email protected]
. C/ m3 L4 `' y* _1 W/ eadd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks
@: potter    ɶ: 2009-5-29 14:11

係咪一定要擺廁所?
@: naurto    ɶ: 2009-8-1 13:27

4# potter
@: goldendarkness    ɶ: 2009-9-27 18:53

原來如此。。。難怪我的客人都很快就走,我以為服務速度慢的說。。
@: esai321    ɶ: 2009-10-11 19:07

thanks ...............
@: aaaaaaoooooo    ɶ: 2009-11-13 18:54

bad!!!!!everyoneknow
@: ji394gj4    ɶ: 2010-1-24 22:06

good thnaks
@: deci    ɶ: 2010-2-11 14:28

恩 說得很有道理4 L2 d+ ^( b: q) {8 \0 c
謝謝大大整理的資訊!
@: tony303315    ɶ: 2010-2-21 19:05

高手!!加油加油加油加油加油加油加油加油加油
@: jointbillion    ɶ: 2010-2-25 10:07

等一下開來試試,這個GAME不怎麼會玩
5 F( H# m. t5 \  D% _好像好難昇級的……
@: Authurmiya    ɶ: 2010-11-4 06:04

太正點了~謝謝大大的分享
@: GoiGoi    ɶ: 2011-4-4 13:16

大开眼界。。。哈哈~. c- T6 l# |9 e$ r
谢谢分享~
@: kgpxle    ɶ: 2011-9-8 15:20

我是來打醬油的5 l" ?8 Q: A0 R% a  y# O
! X- U2 ?5 p  a4 Y

1 O, J7 A' r0 p8 _& _; l+ ?+ F
: B# e4 C+ D( o; A5 H/ T+ H' C" w' P, N' M
' d) Y: \- v+ k& `6 E* N4 b
3 }: C( n0 P. E4 h- O4 Y8 q( [

! C& t- v- I# o+ t% x- {1 q+ ^
! F+ C2 v$ i5 k
# u( G$ C, \. g) i/ |# N4 z
$ ^! E. E# R3 d8 u& A6 i0 w9 s/ C. W1 r+ Y" [

* z5 O: K( R8 w. u; N8 w: O# n( j! K6 q6 q# Q$ C( q

% b. W7 X, N& Y/ r* ^" ?5 [6 E4 T+ G  p: P6 \
/ Y: W& O/ s  j
7 [2 T$ l2 t3 Y6 I1 c$ \0 [) U
: Y0 v) }' y, l

* v6 o# |6 g; b* O- }1 m! D: W1 N! `; \6 y

) S+ R! A7 R  ~2 U: n" B! e3 L& p
1 x7 d' S4 h$ w1 b5 |( M0 ~' I+ J  |: W$ O

& N$ b. e, _3 v+ ]
' z0 M3 t% J! R9 k  v/ ~( Q" i/ @2 f% _) P$ b0 Y

+ h* Q2 p! ]1 z1 P9 t: b3 ^9 q1 v& D9 j' T
美白祛痘的方法
@: ylv989y    ɶ: 2011-10-29 04:24

很不錯,值得鼓勵,。。。
& S( X3 r" _) m: T
. [% o- W5 O- C! ]" a" c8 \, L  q& O3 X" s  d
* V/ {9 Y9 h7 V3 x6 W+ _& O
4 b0 o7 S5 c8 y& z8 l8 u# ~9 H

" N& @: Q. O0 N/ ^
. z, ~; V% y. r" C$ i' t8 }% d* P% [* X

: G8 \' S9 ^. m0 t+ |
. y! p- n% G$ G! A4 m! X4 L& P1 P' }4 U( r' k2 \% `) o, g

0 r/ r+ b  c6 A- P
4 [+ l$ }  @' V3 e* C. p: r. K  {  t/ u9 @* k. m9 X
茵曼女裝茵曼旗艦店茵曼官方網站茵曼
w{ 紅心討論區 (http://www.isheart.com/) Powered by Discuz! 7.2