Board logo

D: 教你如何快速更有技巧地升LV! [L]

@: 狙魔人    ɶ: 2009-4-11 12:02     D: 教你如何快速更有技巧地升LV!

(只屬個人意見,岩既照跟,唔岩大家一齊研究下): I# {, d) l' O1 z
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=5832384 D$ I$ Q4 O% C1 `7 d
4 d; U! k* W; O" Z8 T
初學者:
# E; u  P8 F6 W4 O2 P; u2 M
6 s/ t- \  v% Y$ S! m& @1 S8 ]
不要浪費您的金錢在裝飾,當您開始時,不買地板和昂貴的椅子、桌或者
6 u. r1 O& I& d; s2 U! n. d. @8 v# }5 I+ v
*用平既椅子、桌、爐 :
. s" _* C# ^6 h+ X: o2 g不要買昂貴那些! 他們都是同樣功用只是不同設計,7 ]- s3 t( E; V/ U+ \, U
同樣200$ 既爐同 4000$既速度都差唔多7 a7 q0 ^- R% O$ N$ \5 \# J
; Q  m8 n# X4 u, ^5 ^2 x% w; o6 }
所以,買你真正需要既野。
$ H: M3 @! I( r3 ?) _3 U$ l, b' ^ % ?6 R; ]9 v& U5 ^& k

9 ~' y, W7 Z6 F# C: e# o
爐既附近擺桌,不要令waiters走太多,您將更快贏得積分同$$!
! F: ~, U& M# C0 ?9 x
- F6 c2 F4 j$ n* Z6 W. g4 z. H7 L, A/ n! e) {
令客人走更多路程(適量),在他們到達椅子之前,, waiters有更多時間服務其他人和清理桌子。 不要浪費$$在迷宮上。 用獎牌、郵箱就ok- c) x% c& o8 a0 E1 k# K1 A

! l- v! w; x* f$ R& d0 h
3 J: n8 W' W4 G9 z$ I4 m7 n8 T5 I) V$ B; X
您需要得到所有的菜lv10  的所有成份
: B2 j* h9 Y1 T% G, _. B. @3 U2 w  l) J7 H% m" @3 }! u* h- L
Cheese x 90
$ [6 ^9 r9 v" g4 e1 k% _1 i; DFlour x 80+ {2 Y' M2 d; [' g8 B2 H7 [: m
Potato x 80
& |% Q3 _1 \% F& V( `; I* RCream x 70
6 U% Q) d6 r5 d% p  gEgg x 70
6 n. q2 T9 A. p7 tSalad x 70
4 y9 O1 P' |" x( K3 ~8 c  _Tomato x 700 }( w. @. u" F' `) I4 M- h4 i
Rice x 60
( n5 u  b: i" ?$ l5 {! ^Beef x 50
" z4 f( N" o4 t! e# z3 z9 W% ]- YBread x 50
  p" I8 I4 J* o8 {1 t  l8 BButter x 50+ Z9 l+ ~/ e: _3 }
Bayleaf x 40% l- g: \" R9 V! p* a
Chicken x 406 L. `' R0 b# }" Z- L
Sugar x 40
0 Y3 G" {; Z7 R; OTuna x 40' Z/ t; v' d4 G0 K! E
Chili x 30+ x6 ?5 Q3 ^8 y' {' Q) V8 ~, x
Garlic x 30
% O% }2 a( z/ \. a) KIcecream x 308 i/ Q, ]/ |( r9 N
Leek x 303 l+ S% x& K* c1 Q) |5 W
Lemon x 30
3 W, M4 g% `* @+ ~- ?Milk x 300 _  I6 o; C( v
Onion x 30
, {# {: D2 o" N7 u! ^Pasta x 303 v) v1 [9 }+ g5 i
Peas x 30: K' U* S& T. j
Strawberry x 301 G; e# U0 B$ _+ _( Q- m
Banana x 20
% a. m9 u% J" R3 r0 B4 V7 h2 y& iBacon x 20
4 a& S! G0 ~2 `Basil x 200 D% u! A, L% X" ^; x: S
Beans x 20; U$ h9 H8 `8 J
Carrot x 20
; T6 D/ Z0 [6 ]Chocolate x 20  i6 u. l$ S8 K" Q, |
Kiwi x 20/ V) d8 p/ T9 N. A9 y
Lamb x 205 _0 P. |) a  g% o
Lime x 203 M8 y7 c9 E8 M5 j/ N8 ~3 a
Lobster x 20
2 P# z5 s9 |( q/ B7 hMango x 20
. s# ^  x  d" NMushroom x 20
  f1 C  b( a, y! E* j/ ?( ?Pork x 204 n7 G. Y8 n5 {; E9 E! {
Prawn x 20& }, G# d: Q' H0 }- A8 m0 T
Pumpkin x 20
! P' S1 x2 A/ Q. FSausage x 20: b2 [; Z5 l7 s+ k
Tofu x 20: V1 Y$ j: H- D3 `: H! f, D  H
Apple x 10
+ f5 ]4 G( M# G3 q, DDragon Fruit x 10* _0 R( _  N/ Y9 }
Noodles x 10$ d7 V$ B' e1 V& R- E& ~$ v2 V
Pepperoni x 102 L6 L- q3 @4 c+ e5 U7 U: {
Pomegranate x 105 a- J/ D8 q: B- G+ O# a. K& Y
Saffron x 10
- u7 W3 z/ U$ A& c# @4 N; `Sweetcorn x 10

@: 狙魔人    ɶ: 2009-4-11 12:03

高級:
# Y9 N0 y* z( T0 P  ]- ?
( K9 J7 O2 n( x5 s0 F- v在得到第8位worker後擴展桌子
/ j4 d& d7 z; a& F0 N1 R # U( U' x! m$ q! A" J* R
7 w5 y4 d3 x9 b- s/ _
8 i9 A; E+ W3 |" m, c, G, J; X
現在你得到更多空間。 使迷宮更大!5 v' ]+ ^9 C. W* ^
  
, _) ]0 n% p! B' y) |7 ?  a: Q- ?- ~" M2 D6 e! k9 r
' z1 C& k$ Q- W3 W
現在我們是lvl 17。 我們將會做什麼?
+ d, u9 x1 l- E1 r6 y( W5 f4 K做一個海島,最佳和最快得到積分和現金
7 y( ]1 r1 U7 A5 c4 B
% i7 o) j0 t4 r6 W: j. c2 n5 }; M, d. J

* |0 m! a+ @% z% k: Z1 P# o海島是什麼意思?
+ L6 h% l! k6 z$ _" ]5 c9 j( t/ j- C* E關於海島的一個講解:
' _2 X" S% ^5 k+ L.................' c  E7 C! v. C4 F$ {& N  }: y

- N; q8 E! w+ }1 [2 I4 p! c8 a3 X: M) d7 [
在到達lv20之前記住,不要浪費金錢在裝飾和設計。 使用那金錢令你更快獲得積分。 例子,唔好比worker休息,在worker 75%比水佢飲,會令你更快獲得積分。
@: uui777    ɶ: 2009-4-14 09:14

感謝分享~
% ~: G% L7 j* O# ^6 k1 Fmy facebook: [email protected]
1 Y6 d: A. N! a- U8 W' Padd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks
@: potter    ɶ: 2009-5-29 14:11

係咪一定要擺廁所?
@: naurto    ɶ: 2009-8-1 13:27

4# potter
@: goldendarkness    ɶ: 2009-9-27 18:53

原來如此。。。難怪我的客人都很快就走,我以為服務速度慢的說。。
@: esai321    ɶ: 2009-10-11 19:07

thanks ...............
@: aaaaaaoooooo    ɶ: 2009-11-13 18:54

bad!!!!!everyoneknow
@: ji394gj4    ɶ: 2010-1-24 22:06

good thnaks
@: deci    ɶ: 2010-2-11 14:28

恩 說得很有道理0 ^" i- }( c. R5 @) S" @# T
謝謝大大整理的資訊!
@: tony303315    ɶ: 2010-2-21 19:05

高手!!加油加油加油加油加油加油加油加油加油
@: jointbillion    ɶ: 2010-2-25 10:07

等一下開來試試,這個GAME不怎麼會玩
9 I1 Y/ U; `! K* y2 a0 S好像好難昇級的……
@: Authurmiya    ɶ: 2010-11-4 06:04

太正點了~謝謝大大的分享
@: GoiGoi    ɶ: 2011-4-4 13:16

大开眼界。。。哈哈~/ w( m6 |/ i% H5 g! q
谢谢分享~
@: kgpxle    ɶ: 2011-9-8 15:20

我是來打醬油的
; z9 w  e' @6 Y- n7 c/ f7 g
+ b  M( H0 Z  Q" A( {
3 o: F' T% ]' A9 g/ _
* ^( d2 \3 w3 u9 p" r5 _- w( i' \+ B+ @2 H2 h' c& \+ p

, F9 N! n. U5 P; {# }$ z7 A" g. F- _. u* U& J5 A' R# C3 h" i
) Q: P6 O0 {0 |' R6 N

% a  L5 c/ q# A' b/ ], R& Z# S# L! f. ]: N7 [+ P: |/ o$ M8 r
  [  F# n0 t9 D5 o

. N5 H9 s* ?4 x% p5 I7 m
& |, v5 K* d. Q6 B9 F
( [2 u, s5 \* ]3 k( p. y- K7 z( I" m, u* Z7 e2 x

6 b: E: ]7 D4 r- n
- h9 c& x4 N! m( t
, m* \1 b+ _) L) l4 `
2 _4 L$ \' T% R1 m' w# W  y8 Y3 F9 C$ n# J' b1 ]3 C+ ?: c1 a' l7 v
* C- D/ `9 H7 Q! v8 v  j

0 Z; H! Z. p/ V. \: @! Z7 N- ?) y2 d3 I( s. R. h5 I
* ^" o  W  l7 y* u
, N( `3 w1 E  J* y
2 o5 d! D+ g/ j( L) Q! _0 ?

6 M3 ^4 Q( R. o: G5 ]- _2 ~3 s& D7 q. k& H* k: @& q
# Y+ q) l3 q3 E& O  @* [
美白祛痘的方法
@: ylv989y    ɶ: 2011-10-29 04:24

很不錯,值得鼓勵,。。。6 \( q: }. K  D/ I  m% l5 H
4 x, f# q! W( h" ~, T1 v5 _
1 @6 l' M8 c6 l/ D5 r3 ~

* @+ k' i) P) b6 ~. O! {
$ N$ x- q  [* ?' f- T' m$ C7 a! f9 O  @# T8 j

$ E$ G' F7 k# x$ [" F6 [* b* ]$ ^5 J6 W7 c0 z0 _( E. C4 Z
" e5 C- c, s- n; K! Z5 p; Y) w

6 Y% \2 A! Y: v3 [' g& V/ }$ `  |$ s+ S7 i% F

- L5 H: A2 A9 B, J
7 z, L' [5 l0 {# \9 P  ~4 J& b2 B) w  E1 X) L
茵曼女裝茵曼旗艦店茵曼官方網站茵曼
w{ 紅心討論區 (http://www.isheart.com/) Powered by Discuz! 7.2