Board logo

D: Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位 [L]

@: 狙魔人    ɶ: 2009-4-4 21:57     D: Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位

歡迎有玩的朋友一起討論
% ]- @6 {: X5 X! Y, W# m! e: y# v3 }
[攻略]教你如何快速更有技巧地升LV!
4 Q6 Q; Q! }* c[攻略]IHOP UHOP對高效率的海島佈局指南

8 S: @6 b) s5 v: k6 k9 O: ^( `
  z0 |& U" \2 i7 `7 D4 [* nRestaurant City「攻略篇」
  G$ c5 X: o: a; T, W' F! T# m
  C$ \4 \+ _8 o
Restaurant City Icon說明% @# U1 c1 ?7 _% b/ \: k5 {

0 W7 B4 Q  _% h% ^. v8 H6 H: J5 V2 c2 \" G: ?" \. q

$ t9 F# _1 J8 E進入restaurant city後,就會在自己的餐廳出現,上面的工具欄,看那注釋就應該知道是甚麼東西啦吧。% b* G$ e4 o  Q# E+ q6 `* ^
1. 出街: 出去外面街道,可以裝飾自己的餐館的外貌,可以探訪朋友,新朋友可以得到材料一件! R- t  O- h, `& I3 L* i- \
2.打扮:就是裝飾自己,花錢的地方; g9 J8 a3 J; x1 j& V. h, B
  Q8 j9 C5 p6 U) l- k% _1 M
3.餐館設施:這個很重要,買餐館的設施,而且移動餐館設施也要選這個,寄物品給朋友也是在這里,好的擺設可以加快速度和好評
  g8 x. U0 C/ k6 D; l( K
6 g7 q! r5 f+ y2 V/ ^
! u! D, O7 N& D9 q* [+ S' C* n
4.餐單材料: 可以看自己提供的食物餐單,可以升級,只要儲備好需要的材料,材料可以去跟朋友交換,假如自己需要的材料,記得按一下鎖起來
. z1 C8 `) l2 w% H/ o' b( n) M% h

2 U! o- ~4 _, m* b2 Q5 D$ A$ T! }' H. @) m1 Z
5 V0 @8 P% b& E0 c8 ~+ J& N) }( X
升級菜式' ?3 a( z* \0 H4 i& ]8 R1 R. t

. o% w, c6 F1 U# {菜式級數越高,Gourmet Points 越高
4 v+ {! b- L1 g# r

' q+ W4 y7 A9 Z/ G5.獎項:得獎可以得分和得錢!也是奮斗目標,得獎後獎杯可以做裝飾
) f* ^  U) T! b8 c& u6.信息: 收發信息9 L2 E' b4 G9 H, x5 y
7.雇員:看自己可以聘請多少個員工
; f# e+ e8 F9 A4 t
- n) b% a7 F, x( }! Y+ X(資料來源: http://www.rockfu.net/blog/2009/03/24/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%ba%8c/)

7 ]. J3 C/ s& V" e餐廳里面的情況
4 V8 {0 }4 g6 x* J3 z: ?  Y/ D

( W0 \2 g7 [1 T9 Y餐廳的顧客可以增加收入,所以要吸引更加多的顧客,歡迎度不可以低,所以要了解顧客的感受。
7 Y. V$ i2 Q, q5 A" `+ F3 @ 這個圖表示不夠座位
3 R7 y1 q) c$ V4 P等侯時間太長,會扣歡迎度
" u0 L/ `0 L$ z) e1 e, n餐臺的不干凈,說明不夠waiter收拾: K  P' a' n" J$ Y3 I
有垃圾在地面,不干凈& {9 v; Z8 c  @0 u# f

$ P0 ?6 G# l% D7 _0 x' X, l有這個圖出現就扣歡迎度
3 W: _5 [- Y" {, K- X  R滿意,會增加歡迎度5 z4 a2 x* H8 t" |0 ?- U
歡迎度越高,來的人就越多…不過要小心自己的員工能否應付,適當增加或減少位子,最高值為50: V7 t6 f8 G9 ?/ T- _; }8 N6 d

$ [; O/ F8 B/ [1 ~  Y; Y, U 當你見到這情況,說明你要給員工休息,或給食物,這情況大多發生在下線後再上線,所以建議你還是把你的門收起來,這樣他們就可以休息,而且歡迎度不會減
7 C# t& M% V. e/ m7 @. I- z. Z貴的爐子速度其實和便宜的差不多,所以開始沒錢不用買那麼貴的爐,而且盡量縮小座位和爐的距離,這樣waiter清理和上菜速度都快,可以賺錢增加歡迎度。 寧愿不夠位,也不要讓顧客不滿意,所以座位不能擺太多,要衡量自己的速度,高的歡迎度,日後自然多人光顧。
& Z4 {# {! |/ P1 i& R集中升級一個菜式,分數會加得很快,因為每升一級,會加0.2分數,而且有機會出現2分,比起升其他菜式,還不如升級基本的菜式,升到10lv吧,還是快快跟朋友換材料,快速升級。8 W* }4 Q( U+ v9 c1 \! b9 M  b$ g
& Y+ |, s$ n, x# g. t! @
(資料來源:
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/25/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%b8%89/)
( F1 R6 r: W" C- O: p# ?  D+ Y, V8 A5 R
有幾多Level?
% U: C6 G; Y3 @1 Y3 ]; }6 B: Z5 L! x1 T6 @9 b* g
儲夠分數就可以升呢, 到底有幾多Level呢? 幾時先可以請多d人?( z7 a+ z3 s4 v# x7 h, |
$ y) m! b( ~. e
目前Restaurant City的最高級數只有27級# j9 d! h1 q4 l2 h! y
; {- ]0 r( p( J: a/ O2 m
Level 1
9 H! e  U( h4 @9 z+ N條件:分數達50
; I* L% y* F1 G3 I) _  n報酬:獲2000獎金
Level 28 ^% N) T/ R+ ?3 R7 W
條件:分數達70
9 C0 r0 Y( O$ j7 Y6 s% _# E報酬:獲300獎金,可聘第三位員工
8 `. r9 h. `$ o8 v# b0 t/ e
Level 35 Z2 B, \& F, J0 X
條件:分數達100' [' P. B5 G! c7 i
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
: A! D2 M7 m% n( W2 k# ?) h+ s! ?( l
Level 42 w% L, I% R3 ~- J4 o6 b
條件:分數達2003 b  K5 a9 ]. s3 e8 K
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

( S8 q0 g* y: w5 \0 aLevel 5( m$ E, J+ h: B5 A0 U# F
條件:分數達500
5 ^1 |, N0 a$ S. F2 _報酬:獲300獎金,可聘第四位員工
4 N$ t6 ^2 t2 R+ U" P: d1 t3 D4 s
Level 6% i1 W5 v' y% B4 K/ M
條件:分數達1000
2 @( D4 N8 q+ H% X6 ]9 O9 Z報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

& w2 N/ T! I5 V" K- |Level 74 J+ t( m9 S0 |3 S; t2 ~* ^
條件:分數達2000
+ B6 _3 z  \* Q; Q" L: ~報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
3 {- x* u  O. I% ^5 h, {
Level 8
2 g' Q9 |! w9 j* E條件:分數達40008 w; E% e& [/ U
報酬:獲300獎金,可聘第五位員工

* ~) |% [$ i( Q4 P. p8 PLevel 9
# o6 ?0 ]. x0 V條件:分數達6000/ M. P/ F8 o: C- W
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

- j( u4 T# a( {$ p  z( c4 vLevel 10$ u$ j2 X$ l5 S9 i. V0 I$ ~
條件:分數達8000
+ w6 N' _, p) a0 o; s報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

# O" t2 |1 L/ z6 U6 {Level 11! v9 V9 z5 a! C8 i* h. f
條件:分數達10000& o- M7 Y) L( R' y1 `, Y' k; ]
報酬:獲300獎金,可聘第六位員工

8 m0 Q! l* D8 S3 q6 B/ _+ TLevel 12
  D  Y/ u3 O4 n1 g6 a$ o" M5 H4 _條件:分數達14000* \8 L  C( e- z; K: x- D
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 B. L8 Q1 l: p6 b4 s0 t; C
Level 13
; d5 {9 y9 s2 s6 j! ^: ]條件:分數達18000, h0 J& w# O$ T& a' m: L
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
/ U* Z# J0 y: _3 O
Level 146 w$ ?- ?9 a  [/ ~6 A
條件:分數達22000
% b! k- y! o% ]# X  `報酬:獲300獎金,可聘第七位員工

8 K( W5 C# y, ?; d1 j! S4 gLevel 15
7 l' H( N8 Y% f: s' a3 y條件:分數達30000
9 m3 v7 `( w& ~; p! S報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
# t! F. \  I3 S: |
Level 16
$ @# t" j5 W& y/ [* h條件:分數達38000
5 l/ t' f/ D) K; K5 L0 x6 z- A報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

$ T+ @* U# `+ Y4 Z( ~1 C# d" TLevel 17
5 q( ]$ e1 a8 m# e0 L條件:分數達46000
% E: ?" m6 K- i! r3 ~報酬:獲300獎金,可聘第八位員工
! K4 r/ |* s2 P3 ~
Level 18- n8 V# a! F6 q' w+ @" S2 U# D
條件:分數達58000
  D# s, Y" d. Z2 P報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

# w: c" @2 S6 I2 ^0 QLevel 19
+ [/ u4 j0 O+ U1 [& j6 w條件:分數達700002 \2 X3 X# u3 o  Q- w* P
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

* j+ [, e8 u6 DLevel 20
: N4 b+ N) }! z( x  ?4 e條件:分數達860004 i5 M5 Y& \. R2 M
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
( n4 ~7 ?- U; ^
Level 21% m2 M0 s2 C: N" ~. U& W! f
條件:分數達102000
' w4 U% k/ t, i報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
. o: C& N+ ~' u3 i% n
Level 22/ k, P# O- v2 c9 u# ~
條件:分數達122000' I0 i4 X) c; E& S
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

/ P3 j1 _: O6 v: S8 {0 \" `8 OLevel 23% [$ M6 r( M1 z7 M3 w% j, c
條件:分數達1420006 @& \1 N' {% G9 _
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
2 m& L# b( o5 y, f$ C
Level 24" A* a+ j$ @! |' Z2 F4 A9 T
條件:分數達166000
+ B, w: K4 G; M8 B; H6 Y3 W# ~8 j報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

0 J4 h$ U" a( `5 R2 |Level 254 `) w6 J2 _' I2 ^: i
條件:分數達190000+ B8 S/ |& Q( p# J5 g
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
, I* J! q* u) @5 m
Level 26/ L: x3 s3 I% T2 K$ ^4 s8 E
條件:分數達2180003 g* ?4 F0 T& l
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 {6 ?  T- e6 ?0 M- ?7 \) o' p
Level 27. r; B& L! n% L7 ?7 L0 _
條件:分數達246000" F/ H% O; l4 R6 _9 v8 l; n& I
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

9 R. N9 K) x9 Y' e8 y- i  _2 j
+ _6 G) r; i( q; |. x5 C- z" W/ H
* j) X4 v4 l) D- b
往上還有更多的level, 官網稍後才公佈) V! y5 u7 U7 L: ^

& }  n: |$ w$ [6 d4 P. Q5 h: A- T, H) u. s4 v# J

6 S, D0 {  L- y4 ?! Q0 H8 U
/ j) {' L! ^/ cFood Quiz 問題與答案
% T; W9 e% a) V& V* u6 e1 }1 ^1 B( ~0 W5 z' j

1 }3 {9 U" w) B6 q4 o; V  S0 \
每日都有個Food Quiz, 答中左就可獲得一個食材* ^0 H" w9 F/ e+ Z( O1 d
但係Food Quiz的問題好深...而且又係英文, 所以就算3選1都唔係咁易答中2 {* ]5 I- S: k& X
網上搵到問題與答案的link, 只要你眼明手快, 利用10秒時間search出答案
: w: U+ U1 b, N4 B: m7 M- g食材便可袋袋平安, 不過...10秒好像不夠的~_~"
; c. x5 T( E( x7 f1 M7 H以下兩條links都有問題與答案
" _: C; F' X) _6 Q6 R* F# K( O" Whttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=529150# b! p) U" y1 O( S8 u
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/26/restaurant-city-tips-4/
/ L5 c* H& F9 F3 x: Q$ j% d
/ L) T# X2 ?0 Y$ E) s& n
最有效率的餐廳排位
4 g6 ^! t/ o& V1 c: s( j8 h8 m* w: `1 U1 v* X+ ]9 S; D( R8 Z* b" x
因為人手有限, 所以為左賺多d錢, 餐廳排位要排得夠醒目!
8 I  E2 n* e" |" B- T1 U  k不能太多, 亦不能太少~. W$ f% S' P, ]: X' V: K! n; b
以下條link非常有用! 順利幫我將人氣值升至50, 哈~- j/ n& b9 H6 [& x  s5 t
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=534672

: b" W  l) j0 k( `" j4 o* p- Q
, {# O! @$ W: d6 _. u) g9 S1 Cook, 1 Waiter
7 V8 L( U6 n2 f, k. ]$ @1 w0 o& F; k
; w+ j  r3 F6 u$ l# ~
2 Cooks, 1 Waiter
) D0 T5 E5 @$ J
( {  V! p- z* b4 R
" w% J6 j  V) F. G3 Cooks, 1 Waiter & 3 Cooks, 2 Waiters
6 L6 l5 ?9 X' e6 m- Q4 ]. d1 l* ?* t) [# J. Z! |

% `4 e2 t( ?8 Z0 x+ d) A4 Cooks, 2 Waiters
+ ]7 E! h- b9 U& b8 e! s2 n
, M: L& K: f4 m# B/ q3 ^9 z$ q- u  g; a/ B8 C% M# _
5 Cooks, 2 Waiters8 C. d5 \# a' A) y" p5 P( `' F

' ~: P& d2 p6 ?2 P( l& [
& O/ f2 I, G5 H: Q0 Y( x/ t. R「升呢」有用小Tips
( ?3 ?; x# i0 B. p% P: i. T( E) X
以下是官網的心得; @: U, v9 R- M, p, Z# Q
& m4 ~' O) E1 [  D, o4 p
USEFUL TIPS AND FACTS* f* G( \- l7 O" P4 T& \9 _. n0 {
http://forum.playfish.com/showthread.php?t=524942; }( T+ }$ S( x4 h; |% O9 z- k
( D+ h7 [7 W. d5 b# e. }% a( h
不過有d o岩, 有d 唔o岩,憑我個人經驗,總結出以下少少心得和大家分享∼
( o3 C0 E7 F3 G! h$ Y' t. z& {/ B6 ~$ @& z: p3 j
1. 永遠唔好關閉你的餐廳,因為收鋪會少左3小時賺錢機會。如果d員工會累到死晒,但係一件三文治就可以回復100%能量!條數計落都係值的∼
5 _- w2 Z' L! l# G( n
/ A. L1 D6 S; x: U2. 集中 level up 1 starter 1 main and 1 dessert,因為不斷開新菜式,對加分是沒有幫助的,反而分薄左其他菜式升級的機會。- }# c0 y+ i1 R3 H. V
2 W$ m7 ~1 `, Z' }( a% x, D7 k' p
3. 不要選擇有cream的菜式,因為太多菜式需要用cream,所以cream會時常缺貨,減低你level up的速度。
7 }- G$ ]  v5 u0 O5 g! J' o/ D
/ M0 J- s/ j) U8 s* n" A# r4. 嘗試選擇少d星星o既食材做菜式. 例如:  "lime (1星) + milk (2星) + mango(3星)" 做甜品。冇cream,同埋3樣食材都好容易搵到。(dessert的食材最佳配搭)) W  z* {% x. x
' W" d* H! x6 n9 {8 g" G/ K
5. 參考以上的table排位
7 W% q# @. i. i/ ?: M/ G5 u* A& p. q: q+ n+ x
6. 當你員工能量低過 90%,餵佢地飲水,因為開心度直接影響工作效率。
' N- R: C% M/ F3 F9 E* u; v  m3 S7 n
$ L2 U# s4 ~1 z8 S1 M# ~: u5 I* Z. u. h7. 如果想換過請第2個員工,請你用盡佢地到0%,因為炒一個人要俾200蚊佢,重新請一個之後又有100%能量,果200蚊你就當買左件三文治。
7 P4 z) u& _9 m, T3 \
7 L+ W9 _1 z3 B  `9 N; ?8.不斷開新account自己換食材俾自己(這個方法有d奸,但都不失為一個方法),開一個新account有 salad+tomato+egg,所以一個新account可以level up第一個starter菜式,開 9個account,你starter的菜式就可以level up到第10級。
(starter的食材最佳配搭); T3 n7 O; @; B
- v7 E3 ~; h, _  _7 O
9. 經驗值會隨著菜式level up而加多d。
+ w* `% t' `: q. M* N& E3 @1 E. C5 y# Z$ X" T
10.
For main dish,選擇salad+bread+egg。因為新account已經有 salad & egg,你只需要尋找 bread。而bread 只是兩粒星,同埋都唔難搵。(main的食材最佳配搭)
@: loklok228    ɶ: 2009-4-5 09:22

這啥啊...
@: uui777    ɶ: 2009-4-14 09:12

my facebook: [email protected]
# I. _8 G! n2 @; {3 W6 [add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks
@: 248    ɶ: 2009-5-22 19:44

好正~升lv必睇~
@: louisuny    ɶ: 2009-6-3 05:37

my facebook: [email protected]
4 v5 B" n( C& Qadd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks
@: Samelo    ɶ: 2009-6-3 12:17

my facebook: [email protected]
2 G9 a! _9 i) ~5 [! Y, r. badd 我攞材料啦! 訊息請註明 "RC" 就得架喇! 唔該哂!
@: mtchh449    ɶ: 2009-6-13 17:44

good  多謝 thx
@: Attiliolaw    ɶ: 2009-7-29 09:24

GOOD good GOOD good
@: hilinda    ɶ: 2009-8-17 12:21

好正~升lv必睇~5 [* W6 W$ Z5 k7 Z3 j+ ]9 M; x2 q

  \5 k3 m2 l5 l& A7 ?4 S3 I
8 |5 s4 H/ z  H: y" C$ \kevinericwilliamandrewjuliancarsonsurportmasonroberthunterjoshuadaniel ethanhenryjacobdavidmichaeljoseblake josephjesusnathansamuelisaacstevenJocelyn
@: Gar    ɶ: 2009-10-2 16:08

很有幫助∼∼受益良多∼∼3Q
@: xxxholic0922    ɶ: 2009-10-6 14:40

這感覺很棒XD感謝大大
@: a13740919    ɶ: 2009-10-10 18:00

感謝 
& }) R) w5 H$ ~& P/ H+ {對我'幫助很大
@: esai321    ɶ: 2009-10-11 19:05

thanks.........
@: esai321    ɶ: 2009-10-11 19:06

thank...........
@: chiao    ɶ: 2009-10-13 11:48

11# 小城城
@: jeffery416    ɶ: 2009-10-17 06:08

Add me in FB ------------------> [email protected]
. ~4 ?7 e3 a! x/ m6 w0 V
( J7 U- k: G9 C& X! L- C3 A# P. L4 P Play together
@: must10223    ɶ: 2009-11-6 16:52

thank...........
@: Rain.0310    ɶ: 2009-11-8 11:32

my fb : [email protected]
@: our23    ɶ: 2009-11-9 11:01

21# Rain.0310 好想知道啊
@: tkm2345    ɶ: 2010-1-21 18:58

............
@: deci    ɶ: 2010-2-11 14:23

噢 深入淺出的講解
& U3 Q! T4 ], U9 H1 h# Q! N. }" m5 R謝謝你 我受益良多
@: naurto    ɶ: 2010-2-16 20:25

多謝 thank you good
@: bbaa    ɶ: 2010-7-16 12:25

受益匪淺,感謝大大,4 \: K9 ~- z* }% G, Y0 ]

% P' ]) H# }9 z. M' \( H8 x+ k
9 e" \0 u2 B8 o2 j2 i
! x  W( s( F/ }, j墨西哥灣封住漏油點 巴西新法禁止打孩子 中國網上日本假貨氾濫 體型影響記憶力 印男子為100盧吞毒蛇 奧巴馬的女兒參加夏令營
@: wlwl    ɶ: 2010-7-22 15:37

據對的支持,樓主辛苦, 中國將成為美國打擊盜版重點 美黑人女官被指歧視白人 印警方向學生開火 津江水庫再次放水 俄水電站爆炸非恐怖襲擊 澳總理吉拉德希望訪華 全球最有力量的孩子[/sise] 數碼寶貝第一部[/sise] 數碼寶貝進化表[/sise] 數碼寶貝2人物介紹[/sise] PSP三國無雙秘笈[/sise] 相機如何防潮[/sise]
@: 石吊肚    ɶ: 2011-8-29 01:48

看貼不回貼 都什么習慣呀? ( x1 k% e5 w9 E  K: {
7 R" y$ _6 T% E, a- A' r
: W& a# O5 L  S! ?5 v
  @8 v! F5 c* H+ g

9 o; S4 R* {$ s2 c1 A1 C+ V, M6 k3 P- q* O4 }  @! C9 m1 _' d) i+ w
  a5 H& N* f2 i& o' M7 i
+ F' D2 G0 V- E# n

+ S3 h! C2 \, B7 s) V6 D& G5 T2 `+ A, T) F$ i) m0 }

* G. v+ L2 s/ S, {8 B+ @
; r, ~9 p( |( |7 y, \. }5 a3 }6 X1 g! C$ E

5 z' k3 b: s$ d8 l& _+ h
4 L3 z& }  a. N, q' E& v' g' Q0 Z% J

4 x+ r" n  X- e3 U; |3 ^  I4 r. w5 S& t& _

& [- ?+ \, S, }5 t3 i. B, t! Y7 v( }

# [9 k8 H# V: A9 R$ v4 }, Y, |# D8 r+ F9 }! L9 _

  a7 Q% w! H- d; W. c
$ g5 G4 `; K. B8 r! Y
9 z( j/ ~- H# y2 o* L
3 t! }7 Y* q& ]$ C; N1 X5 R* C! w  V" q( p; I! f* `
6 V: N& P" A* c: ?
+ {9 y9 _  k8 V% t" ?7 t6 P
防輻射肚兜
w{ 紅心討論區 (http://www.isheart.com/) Powered by Discuz! 7.2