^C o

my restaurant

еμҥ\M峹 restaurant
that's my reaturant!


ɵB͡J
: zݭnn~iHUάdݪCSbH成為會員

1、“下雨了,我可以借用你的雨衣么?”
' N3 P- z! j; f/ k; K0 q“當然可以,不過你要留心點,千萬別把我的新雨衣弄濕了。”

7 X7 a1 f* J4 T7 e9 ?: K" }
2、我的小外甥1歲半。一天,他在旁邊看我和他爸爸下象棋,老聽到我們說:“吃一個”“吃掉一個”。
3 ~* a' O$ c3 ?# C" z他實在忍不住了,拿起一顆棋子就往嘴里塞,然后大哭起來:“咬不動。”

2 L8 I$ k" d: j5 \$ T$ f) D8 W3、一天,媽媽問兒子:“兒子,你說現在路上這么多網吧,這網吧到底是干什么的。”  www.tkw777.com9 K/ l/ \) u9 P9 {$ R$ L
兒子還沒有回答,爸爸在旁邊聽見了,說:“王八你都不知道,王八蛋你怎么那么清楚!”

, ]9 L, y8 L" |0 ^1 O! ~4、教授說:“科學家們做試驗最浪費的是什么?是時間?是人力?是........?”
5 L) o$ t( W' k( C: a8 W- k一同學答:“
小白鼠!”

6 p( y# G/ i$ h1 Q  C* L5、一同學反駁胡適說:我不同意白話文比文言文簡潔。比如無能為力就比用白話文表達簡潔。
2 r; P( X$ Q6 T9 V7 c6 W% E. @* R胡適回答道:無能為力用白話文表達只要三個字就行了,干不了!2 M1 F* f0 y! R  b# f# L
一個叫“
不著調”的人說用兩個字表達就行了——陽委......
& Q+ H4 A" G8 ]
6、寶寶跌倒后各種媽媽的反應
& j2 {: \! g: H6 O6 E1.微博控:我拍個照片傳微博先。, _7 k% j! B8 X* E
2.淘寶癡:親,你還好嗎?
9 B: D$ c+ P. \$ F- m3.小s:跌的不性感,
重來……7 [& O6 e9 ?0 e. ]5 `) _5 h9 [
4.忐忑媽:那個跌跌跌跌那個跌……
* L! V, @, I  ^' L2 J
) u* p" Y6 B& J, @) j1 O

TOP

其實我是水蒸氣8 a' R7 R$ A! W; y& D8 T
) \, Q! I6 S( Q1 @  Y
4 Q# v& U6 S7 l2 o* K; l: h: \
) w# @3 c& J0 ]$ e1 F8 b
# k& F3 J. h$ b: G
) Y8 ?5 x" H; F

+ N7 |' P* {' k" d5 W' G: A" J: J3 ?* Q5 w8 o4 H! G
* A0 U1 r9 M) T6 ^- r8 c
3 f! d( f2 L. O) d! l
: a' n: h( r) [& B0 y

% g# G$ ?' X: C. o( D/ d7 b5 T* j. d  _- V
8 w0 K8 b( z1 B0 S8 M

0 u2 a: V4 }, {6 n3 Z8 [( C8 _+ B6 L# H* T6 a
) S, r/ ?: k9 G; K2 ~6 X

2 S- m6 f! D3 v. y, c( l  Z; @3 b9 Q" y& ]6 M2 g1 E# j* V+ i+ N

2 H" H0 G2 R! t7 Y& \' q: _- p3 F7 |: F/ ?% e, C4 P
" {/ G5 E- ?+ k: L/ m' d
. \! L' C7 Y! u" w% O

: p: w0 @8 i0 J/ N- c; t. ~) ]5 Q6 M) w3 A; l

; B: W+ \( C0 e
; G3 N. z9 a! F& x' ^6 u8 h
% u! d' {  g* T% `
5 E8 e! e  D& p1 D+ b7 y防輻射服排行榜

TOP

8錯8錯,支持∼∼∼8 k1 @7 n+ W3 j# C' y2 [0 n1 A% {) W

, R4 D2 x3 T" X* z% a) O# W
$ K0 A8 m6 D9 G, k4 ?/ h: ^) b2 E; D& c/ p/ c  E

# I/ h& L! h7 w( e# V; L3 P  F! o! R3 q4 u( n5 Q
- K% Y0 r; b/ }8 b% y$ y

, H' W: F4 T; ^7 ]0 }
. N4 f2 k& S8 M& E+ R# V3 K7 s4 K5 Y
2 z, I0 [1 z. Z4 Y
2 N& ^  [4 ?* W0 n4 [9 a

1 d) l* q2 u9 k5 H
  Q! a- [3 J" v, s$ y) K. u( m
) J# C8 q+ O% p9 R. Y9 h3 s& B3 S. w( p0 h% s& h" Q" d
" f; D6 {) u" h% n7 _3 [/ i

( D- x5 J+ A5 {  K* ~8 D; |2 P/ f' M

' G9 E% B  `% U: _1 v# J2 ~+ P* H$ D! h( b) }; O1 H" ?/ ~

4 [& G' W+ X( f
; E( g; W/ i3 J3 t7 D0 M明星如何祛斑

TOP

很不錯,值得鼓勵,。。。
) S! }4 I; y# O" h/ m! l" I  {$ b8 x) q& X  [
: e# O+ s; J0 q9 P7 F3 x# b

" ^: ^( T# Q$ @6 e
  X# x4 z6 M* E6 x; W
/ a7 e/ K& O( b3 k+ h5 }
* {, B7 F4 ]: ~0 g3 Y: j
5 s1 S6 o6 V, x8 S8 v$ `
7 \- u5 @, H/ M+ F8 ?$ y% O1 {5 Q. H5 K/ i5 _( F# W

1 D2 ?3 J4 j" |. Q7 P6 t% r/ I( k% [: E

: j) Y" i& l6 f+ C, t) J8 P
5 R/ I3 E$ `" {  b) f% r- t4 A  P悠語yoryu悠語怎么樣悠語旗艦店悠語官網

TOP

^C