Board logo

標題: [攻略] Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位 [打印本頁]

作者: 狙魔人    時間: 2009-4-4 21:57     標題: Restaurant City開店攻略 教你最有效率的餐廳排位

歡迎有玩的朋友一起討論' u$ T" L8 J* Q/ A

7 P" P- p  u5 A" o  G/ u9 M! M[攻略]教你如何快速更有技巧地升LV!
. g4 e' W9 _& A+ E7 J  D[攻略]IHOP UHOP對高效率的海島佈局指南

3 s2 Z( o6 a( ]! `) I7 A1 }9 \' _
! P8 ?+ o5 K. n  \Restaurant City「攻略篇」

) D5 O: n) x9 \( U! b* x
1 `) O. J; T' a- X4 X6 M. V$ b" sRestaurant City Icon說明
/ {% N5 P% p4 q; u; E8 U/ h5 Y1 T! Z' S4 o) d4 v
, T2 d7 g/ y: k
: l! T. ~1 |2 r# \9 N1 R
進入restaurant city後,就會在自己的餐廳出現,上面的工具欄,看那注釋就應該知道是甚麼東西啦吧。
) Q% g0 o0 ]+ e1. 出街: 出去外面街道,可以裝飾自己的餐館的外貌,可以探訪朋友,新朋友可以得到材料一件" Y% ]6 U& a! }) Q+ J' V
2.打扮:就是裝飾自己,花錢的地方+ i: I5 ~- b0 F7 _; C
! M$ l2 h' ]5 A* P: I
3.餐館設施:這個很重要,買餐館的設施,而且移動餐館設施也要選這個,寄物品給朋友也是在這里,好的擺設可以加快速度和好評
/ H# D" i9 e; m2 w+ S6 z( V6 g: m3 K- a7 d4 D% T( j6 y2 p

1 E8 Y6 b0 N& E6 Q) t4.餐單材料: 可以看自己提供的食物餐單,可以升級,只要儲備好需要的材料,材料可以去跟朋友交換,假如自己需要的材料,記得按一下鎖起來: T" @$ u: j$ l7 A
- F* r" O# r7 H2 C

6 W. W+ c/ t5 }; j
3 j+ Z) d+ j3 n0 V/ p  e4 m

: K1 c9 ~5 n; k2 ? 升級菜式
5 F9 x" o$ T6 I- f/ M/ ^& Z1 {5 c/ K
菜式級數越高,Gourmet Points 越高
! _1 g, q- `( l8 @# M
0 q; D( N& g# f/ v  }# i
5.獎項:得獎可以得分和得錢!也是奮斗目標,得獎後獎杯可以做裝飾' I7 M6 |; _! G1 ?% u, n
6.信息: 收發信息
/ I+ l5 P5 Y+ t. {" g4 e! W; u& \7.雇員:看自己可以聘請多少個員工, J6 i/ E, C8 m+ f8 n- v: x5 S
4 V* M" k: K2 R7 z
(資料來源: http://www.rockfu.net/blog/2009/03/24/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%ba%8c/)
% v! @6 ^, e8 T7 J0 |6 _
餐廳里面的情況
1 |3 K% G' `& o7 U
( n) U5 E3 G# S6 ~9 b: W: m7 [! L/ p
餐廳的顧客可以增加收入,所以要吸引更加多的顧客,歡迎度不可以低,所以要了解顧客的感受。' @, N0 `+ i) f* H0 k
這個圖表示不夠座位
, W" d1 k' w" D6 ]) A等侯時間太長,會扣歡迎度% A4 H6 Z- t4 I
餐臺的不干凈,說明不夠waiter收拾
# J7 q0 I% L# I8 J: K有垃圾在地面,不干凈1 K7 c, F3 B2 Y
* h. e5 o; |: v& p  p* m
有這個圖出現就扣歡迎度0 u* X; D/ F( f: F
滿意,會增加歡迎度- T# z: _+ _0 V$ u
歡迎度越高,來的人就越多…不過要小心自己的員工能否應付,適當增加或減少位子,最高值為50
8 q. s: d( b* G$ U# b! j: G
' l2 w: ~- _* S, c( J$ u) n7 N
當你見到這情況,說明你要給員工休息,或給食物,這情況大多發生在下線後再上線,所以建議你還是把你的門收起來,這樣他們就可以休息,而且歡迎度不會減8 V' x; @. r7 c$ C; a
貴的爐子速度其實和便宜的差不多,所以開始沒錢不用買那麼貴的爐,而且盡量縮小座位和爐的距離,這樣waiter清理和上菜速度都快,可以賺錢增加歡迎度。 寧愿不夠位,也不要讓顧客不滿意,所以座位不能擺太多,要衡量自己的速度,高的歡迎度,日後自然多人光顧。# n7 X3 \) f8 }/ T3 @
集中升級一個菜式,分數會加得很快,因為每升一級,會加0.2分數,而且有機會出現2分,比起升其他菜式,還不如升級基本的菜式,升到10lv吧,還是快快跟朋友換材料,快速升級。4 {* X0 e) i9 p. M& W
2 a0 i, R/ q% Y) O
(資料來源:
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/25/restaurant-city-%e6%94%bb%e7%95%a5%e4%b8%89/)8 A& L+ a' c3 m, ^+ T7 U

& r& z0 t: P+ _有幾多Level?
) q1 |. [" \4 f# h6 f  d
9 t  H2 H( D; O儲夠分數就可以升呢, 到底有幾多Level呢? 幾時先可以請多d人?
2 U1 k, o: k$ B) d) _# n; L& Q9 E4 P& Z- @0 z/ N
目前Restaurant City的最高級數只有27級$ b$ m2 Z7 q7 s3 X8 Z4 x) \. a. E& d

3 y5 c( ?: Q" ]. o% x9 |  l* w) H
Level 1
! \  g0 w1 o; D% ?( [4 A條件:分數達50
, K2 E3 d- Y& u# G6 M. Y9 }報酬:獲2000獎金
Level 25 W: [7 x/ C8 u3 L9 W' c
條件:分數達70: n+ X3 Q$ @  k1 N  y4 r) t
報酬:獲300獎金,可聘第三位員工

1 E4 E5 ?1 m! |  G8 P+ ILevel 3  V) V$ M1 _1 U
條件:分數達100, z- S% p0 D* V" U
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
# |$ L5 J( _$ ^
Level 4
1 G1 G6 Q/ K: P條件:分數達200
1 x; t9 Y: u- i  Q* ]: ]& e報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

0 Z, d) O) e4 J* t3 o* ~Level 51 u& ^8 `$ V% D9 Y' u4 u
條件:分數達5007 {+ x# }7 s+ X# M1 O
報酬:獲300獎金,可聘第四位員工
6 W' \; }0 N/ E
Level 6
* {/ f5 C$ C: V" i8 q- `條件:分數達1000, G8 j  @# w' h+ M: n  j
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
: o0 Y. r9 i8 N& m4 ]! M
Level 7
6 ]# @' N* I/ r, |# }條件:分數達2000
9 w0 V/ N7 D! V% x報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

2 q- R2 ^* i" R1 X! L: \Level 8
% C4 n( e. P7 `7 L2 `條件:分數達4000
/ X# o0 [" M; t; k/ f5 K4 @- B" y; O報酬:獲300獎金,可聘第五位員工
% e+ `) Z- b) W7 @& Y/ K
Level 9
, u0 O9 X. y% l! _條件:分數達6000
+ v* C# ~2 P3 w* M2 i1 l報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
6 I  E/ d& L5 ]5 Q8 A
Level 100 E5 n* v+ i4 n5 ]: X9 H8 ~+ ?/ p
條件:分數達8000  l" p; f+ [) P  S* H5 {
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
( T3 R' L" m( p2 V
Level 116 l1 j" Z- P& G# F3 U" [, \% h
條件:分數達10000
) T6 V+ i  v; n- A報酬:獲300獎金,可聘第六位員工

, e. ]" f: ~) ~Level 12& k2 k# O, w; B6 e. o* n
條件:分數達14000- f* W! H. U# z* g# P. Q
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
4 X' x* c5 W# P; Q( N) |  w- N
Level 137 Y8 h7 N  Q9 B5 y" G2 X
條件:分數達18000
- H7 D+ y4 n+ K1 R- d報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
/ I3 e/ u7 i/ n6 s" O' K
Level 14
5 G* k3 [" Y5 T條件:分數達22000
$ [# u) m" T# u% t報酬:獲300獎金,可聘第七位員工

3 F  j+ v( R5 f3 ^# \. G. m5 Q4 gLevel 15$ f& I9 A' u" n$ r8 l' Q. E0 L
條件:分數達30000
2 q! _! }0 A: h! w# t& T報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

  a2 J  F2 j& R& T/ w3 [. _: tLevel 16* u$ v3 Q5 C! l! m
條件:分數達38000/ y4 w# r% X' q5 Q+ d/ m1 e0 {2 m
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

, [4 y  @9 K+ I+ C( G% BLevel 17( f( d" `2 L1 X5 e9 |+ h- p8 A6 `# |
條件:分數達460008 U$ Q. Q4 G; y) ~( W  [  ~' B
報酬:獲300獎金,可聘第八位員工
& x& c7 B! ~+ X+ J
Level 18
3 ?3 `' Z7 n9 T+ ^4 L* R條件:分數達58000
7 C0 ?' A. Z  o$ C8 d報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

) @4 U% V: {6 S4 Q0 t; w4 ?+ |Level 19
4 i0 Q" @: f3 w3 ?條件:分數達70000. p7 Q! T% A6 Z$ w; ?8 P6 V* j
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
9 |, h& k. S7 o& p$ n
Level 20
5 z* f, O# E+ J$ T4 U8 x  O條件:分數達860003 m6 [0 x0 G* E6 c
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
& d; F9 J) U3 {  H2 o9 P
Level 21( N2 y/ m4 M- N
條件:分數達1020007 j; [7 A0 l. p" X* W8 \/ O
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
- e6 V9 i4 T) Q5 V. u
Level 22
/ ?6 x: M, h( |4 J' T. o條件:分數達122000
- S+ w! E3 b: P1 @報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充
" t5 D# y; B- s' e7 {" R
Level 23
, N# r: j4 Q: F+ t0 E條件:分數達1420005 r$ I9 _% D; F. w
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

$ x. X& I- A# }5 i6 MLevel 24) @7 c- d- h$ [* G
條件:分數達1660000 S- p7 x. h: V2 q+ P# ~! S" ^# c& c- d
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

. ~  R! e6 \' fLevel 25
1 @! M* J0 r/ E條件:分數達190000* F* z4 s: K7 P: z' Z2 T8 O) }0 a
報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

% M" X0 g* F, D5 s& l: w1 b; FLevel 26
7 u) Q! v$ P0 a' X$ A條件:分數達218000
$ P+ F) H% z6 M. @5 G2 O+ d報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

8 j3 u' d! @5 \; f3 t# HLevel 27" v/ j: i- z% u* _9 K+ z4 T" [
條件:分數達246000
1 _6 {" G) L" e9 P0 l報酬:獲300獎金,食店面積獲擴充

/ Y( H1 f0 J# `! P3 {+ g( K% m) D7 S' P4 X1 V
+ r: W! h6 ]5 ]* Y2 }1 [5 {
往上還有更多的level, 官網稍後才公佈
, p2 ]  u6 L5 M" f4 n  E6 A* B% Z  q& T, h2 }1 ^+ z; N' c2 A. u
2 ?. z  @8 @3 a

3 N, q7 L" p( T: W$ C- B" P
1 G( Z: u# t- wFood Quiz 問題與答案
4 y" U$ j! g" [
, D1 \, x" a7 v


/ e; o& g  d. J, ?# H每日都有個Food Quiz, 答中左就可獲得一個食材1 V! D" J5 F) T6 J, q
但係Food Quiz的問題好深...而且又係英文, 所以就算3選1都唔係咁易答中# Q3 J8 l8 Q# F% }5 R! t/ A; N
網上搵到問題與答案的link, 只要你眼明手快, 利用10秒時間search出答案  o$ }( ~5 ?3 \) y8 x% g: f: Q
食材便可袋袋平安, 不過...10秒好像不夠的~_~"; X  V+ Z0 e6 |9 p- s, k& Z: D
以下兩條links都有問題與答案
) @- y& y/ m$ E  F- t7 _& Ahttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=529150! a, {4 s  |3 x
http://www.rockfu.net/blog/2009/03/26/restaurant-city-tips-4/

1 x- `! s9 _6 C* G/ c8 |0 j' ]1 i8 Q& r5 q/ Z1 K5 o* E
最有效率的餐廳排位& A& g* V: Y* c3 g. y; g! O8 X

' _/ M5 C, ]3 k. N/ Z4 e) v因為人手有限, 所以為左賺多d錢, 餐廳排位要排得夠醒目!2 m6 x* _9 U% ?. i
不能太多, 亦不能太少~& n8 q1 @# B: x9 l7 g! h* z
以下條link非常有用! 順利幫我將人氣值升至50, 哈~
& g2 w1 D2 y6 e9 I0 h: Rhttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=534672

: u, o, o6 i  N7 j/ M3 p; {% Y# @- F
. A6 L: e* e0 E& V5 a) e1 `1 Cook, 1 Waiter
2 k) ]. a3 E, R6 @. @: U
* [- c; n, J. Y3 E5 S$ R$ W+ K
' s5 b& F! c5 R- e. t. A2 Cooks, 1 Waiter1 E. e6 H" l6 q( R4 y' L/ p7 z
, _! s. f! \: g

: |9 v- M/ Z0 V" u% s- L5 |+ L. H3 Cooks, 1 Waiter & 3 Cooks, 2 Waiters4 v. D1 e7 N2 Y  q

& R0 n3 ?" W* {" `" N# X/ v
6 o1 {9 Z! v8 p4 J( \4 Cooks, 2 Waiters3 m$ r8 x$ ?* I! ]( F: T" V5 J
) j2 @1 ]! q4 K5 c& d
7 l; [# \; p) A$ ]
5 Cooks, 2 Waiters
# |% G0 {2 w; }2 l
/ Y9 Y& K( ^. M; V

4 N% v* Z, ]: V$ t「升呢」有用小Tips" S$ y4 ~5 B7 F+ f; v. V1 I
: b( z# n: _4 p( E
以下是官網的心得0 y! b9 a4 U$ u: Y* @" _; Q
6 c& z. F9 U8 u5 f. L2 a3 @
USEFUL TIPS AND FACTS
. ^; V  T! H* Dhttp://forum.playfish.com/showthread.php?t=5249424 Q+ z' a! v! g- F- n  B+ t% ]

3 r& f! E9 ^$ R+ t不過有d o岩, 有d 唔o岩,憑我個人經驗,總結出以下少少心得和大家分享∼: n+ r5 E% g5 h" j5 u

0 }8 i) t: x) i+ @' c1. 永遠唔好關閉你的餐廳,因為收鋪會少左3小時賺錢機會。如果d員工會累到死晒,但係一件三文治就可以回復100%能量!條數計落都係值的∼
5 W" j# b6 k) x: @" {' }0 [! _  m; h
2. 集中 level up 1 starter 1 main and 1 dessert,因為不斷開新菜式,對加分是沒有幫助的,反而分薄左其他菜式升級的機會。$ S- s3 k/ J& }. t' E/ {# `
2 h& |* w  O( P) p
3. 不要選擇有cream的菜式,因為太多菜式需要用cream,所以cream會時常缺貨,減低你level up的速度。) f- ^* _: d  ]
7 [# O6 \- d* Q  c5 ]0 f9 q4 _
4. 嘗試選擇少d星星o既食材做菜式. 例如:  "lime (1星) + milk (2星) + mango(3星)" 做甜品。冇cream,同埋3樣食材都好容易搵到。(dessert的食材最佳配搭)
2 r0 e/ F! W; S- v9 k8 A: ?( l- H* h; r+ e" L$ C" G, o0 b
5. 參考以上的table排位4 P1 T0 g$ D) T4 W% J, |4 {

# O$ f8 f1 [4 U/ u5 D6. 當你員工能量低過 90%,餵佢地飲水,因為開心度直接影響工作效率。
1 _- C* r. a( H. D8 W7 V
9 i3 A4 M" z2 S# q! ?3 I- O' d7. 如果想換過請第2個員工,請你用盡佢地到0%,因為炒一個人要俾200蚊佢,重新請一個之後又有100%能量,果200蚊你就當買左件三文治。
) v: P  C) i8 y3 i8 D7 B8 v# L* r+ a# o$ E$ S  |8 v
8.不斷開新account自己換食材俾自己(這個方法有d奸,但都不失為一個方法),開一個新account有 salad+tomato+egg,所以一個新account可以level up第一個starter菜式,開 9個account,你starter的菜式就可以level up到第10級。
(starter的食材最佳配搭)
/ }0 J- a6 m: q- i# z: B* w  w) v5 @; s8 B: B" A  L! j
9. 經驗值會隨著菜式level up而加多d。: @: F) P2 z! K& x7 p: n1 L$ j

0 b5 Z! `6 a' J3 a3 Q2 Z9 ?9 |! i% k10.
For main dish,選擇salad+bread+egg。因為新account已經有 salad & egg,你只需要尋找 bread。而bread 只是兩粒星,同埋都唔難搵。(main的食材最佳配搭)
作者: loklok228    時間: 2009-4-5 09:22

這啥啊...
作者: uui777    時間: 2009-4-14 09:12

my facebook: ryanngwy@yahoo.com.hk
- M3 X/ F; B+ g2 r! [add 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks
作者: 248    時間: 2009-5-22 19:44

好正~升lv必睇~
作者: louisuny    時間: 2009-6-3 05:37

my facebook: clementnguky@hotmail.com
2 L* a( n' R3 O2 G& ]+ H" X2 H! r- gadd 我攞材料la. 訊息註明係' restaurant city' 就ok ga la, thanks
作者: Samelo    時間: 2009-6-3 12:17

my facebook: samelo66@hotmail.com; w' m) e) Y: @  G7 B5 j
add 我攞材料啦! 訊息請註明 "RC" 就得架喇! 唔該哂!
作者: mtchh449    時間: 2009-6-13 17:44

good  多謝 thx
作者: Attiliolaw    時間: 2009-7-29 09:24

GOOD good GOOD good
作者: hilinda    時間: 2009-8-17 12:21

好正~升lv必睇~+ @: f/ R% Q9 [. W- v/ K% c. H
4 T. n+ @" f; V
- K$ d' H+ c* P4 E1 a
kevinericwilliamandrewjuliancarsonsurportmasonroberthunterjoshuadaniel ethanhenryjacobdavidmichaeljoseblake josephjesusnathansamuelisaacstevenJocelyn
作者: Gar    時間: 2009-10-2 16:08

很有幫助∼∼受益良多∼∼3Q
作者: xxxholic0922    時間: 2009-10-6 14:40

這感覺很棒XD感謝大大
作者: a13740919    時間: 2009-10-10 18:00

感謝 
8 Z9 V9 u) R: b: ^1 U7 f: S對我'幫助很大
作者: esai321    時間: 2009-10-11 19:05

thanks.........
作者: esai321    時間: 2009-10-11 19:06

thank...........
作者: chiao    時間: 2009-10-13 11:48

11# 小城城
作者: jeffery416    時間: 2009-10-17 06:08

Add me in FB ------------------> jeffery416@live.com
. F3 ?& F  ^* I( b5 D
! e" L5 y% e. i8 B/ h: ] Play together
作者: must10223    時間: 2009-11-6 16:52

thank...........
作者: Rain.0310    時間: 2009-11-8 11:32

my fb : rcrain0@gmail.com
作者: our23    時間: 2009-11-9 11:01

21# Rain.0310 好想知道啊
作者: tkm2345    時間: 2010-1-21 18:58

............
作者: deci    時間: 2010-2-11 14:23

噢 深入淺出的講解) ^/ Y5 d0 x! y! A* N7 U" |- }
謝謝你 我受益良多
作者: naurto    時間: 2010-2-16 20:25

多謝 thank you good
作者: bbaa    時間: 2010-7-16 12:25

受益匪淺,感謝大大,4 w# ^  H$ L. j4 M  y' I7 i
; v+ o$ a, w# `! y4 |

) v! j3 L; T/ j* H
% F) O7 ~5 W2 A, m# a. |墨西哥灣封住漏油點 巴西新法禁止打孩子 中國網上日本假貨氾濫 體型影響記憶力 印男子為100盧吞毒蛇 奧巴馬的女兒參加夏令營
作者: wlwl    時間: 2010-7-22 15:37

據對的支持,樓主辛苦, 中國將成為美國打擊盜版重點 美黑人女官被指歧視白人 印警方向學生開火 津江水庫再次放水 俄水電站爆炸非恐怖襲擊 澳總理吉拉德希望訪華 全球最有力量的孩子[/sise] 數碼寶貝第一部[/sise] 數碼寶貝進化表[/sise] 數碼寶貝2人物介紹[/sise] PSP三國無雙秘笈[/sise] 相機如何防潮[/sise]
作者: 石吊肚    時間: 2011-8-29 01:48

看貼不回貼 都什么習慣呀?
& {2 }; P6 R0 S8 c' {5 d2 \
: A! H2 ~; R. t) j; m# D4 c2 s! a5 d: }+ B  d+ X

0 o) L# D8 T% q3 F' z. C& ]& \) r" L0 B) E+ r# a; U( K& h

, u+ U$ O5 F; |2 Z' U  M& p. b
, D1 M$ v0 o3 g" A+ L4 `7 J1 x5 W% B

6 C1 \' }2 W% i& I. m3 J$ }/ @
4 c7 I2 p! K% X9 e" x9 B7 K  c; i0 K6 `

0 x; a$ o8 J2 m: N& |2 t' C
0 O  r5 S5 b- m# H3 x, d- ]+ @0 _9 b  e' O9 _

1 z  t: p* e! g  ?7 K- |" l
4 [/ f' c+ O- c0 J" n  d6 O% {& w# Q

* c3 H6 a5 O, r2 k  J0 v
2 A! `# A3 k4 q5 e5 x- w/ p6 N4 [( z9 g4 c& k: R. E) f
8 O  O! s5 x4 R" |* A
* r2 W* H( u( L  A- P' C' e
# r' u0 }! F! T& y

% k" Z" x! a. M
( J% W3 V. r/ P5 `) k) W1 q4 ]
" a5 H& J( v9 w  [, R3 L$ Y  q9 d0 A+ `+ a5 z
" h6 R2 \" F; [  B% F

' V0 l8 Q) T9 {防輻射肚兜
歡迎光臨 紅心討論區 (http://www.isheart.com/) Powered by Discuz! 7.2